سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سعید مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
شهرام رایگان – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
رامز وقار – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور پرعیارسازی کنسانتره تیتانومگننتیت قره باغ آذربایجان غربی به روش سربار هسازی انجام شده است. در این تحقیق پارامترهای موثر نظر نوع و مقدار عامل احیا کننده و ماده کمک ذوب بر فرایند سرباره سازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر کدام پارامترهای فوق روی بازیابی تیتانیوم در سرباره و آهن در چدن موثر بوده و از طرفی در سیالیت و چگونگی جدایش چدن از سرباره تاثیرگذار م یباشند. نتایج حاصل از آزمایشات همچنین نشان داد که استفاده از کک نفتی به میزان %۹ استوکیومتری لازم به عنوان عامل احیاءکننده و دولومیت به میزان ۸% وزنی به عنوان کمک ذوب شرایط مناسب را برای پرعیارسازی فراهم م یکند. تحت شرایط بهینه فرایند، عیارTiO2 در سرباره تا دوبرابر آن در کنسانتره افزایش م ییابد