مقاله پروتئازها و آلفاآميلاز گوارشي سن سبز پسته (Acrosternum heegeri Fieber (Hemiptera: Pentatomidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: پروتئازها و آلفاآميلاز گوارشي سن سبز پسته (Acrosternum heegeri Fieber (Hemiptera: Pentatomidae
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستئين پروتئيناز
مقاله کاتپسين بي
مقاله کاتپسين ال
مقاله آلفا آميلاز
مقاله Acrosternum heegeri

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بي غم مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نوه احمدآباديان وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نوه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سن سبز پسته، Acrosternum heegeri، با ايجاد خسارت كمي و كيفي، اهميت اقتصادي زيادي در توليد محصول پسته دارد. آگاهي از وضعيت آنزيم هاي گوارشي، به منظور بكارگيري تكنيكهاي نوين، در كنترل آفت ضروري است. روده مياني در اين حشره به چهار قسمت (m 1 تاm 4 ) تقسيم مي شود كه از لحاظ مرفولوژيك متفاوتند و مقدار pH هريك از سمت جلو به سمت عقب (۱m تا ۴m) به ترتيب بصورت ۰٫۱±۶٫۰۴، ۰٫۱۳±۶٫۲۲، ۰٫۱±۶ و ۰٫۱۲±۶٫۱ بدست آمد. مقدار pH غدد بزاقي ۰٫۱± ۶٫۰۴تعيين شد. بيشينه فعاليت پروتئوليتيك كل با استفاده از سوبستراي هموگلوبين در قسمت اول و سوم در pH برابر با ۳ و در قسمت دوم و چهارم در pH برابر با ۴ به دست آمد. سوبستراي Z-Phe-Arg-pNA به مقدار قابل توجهي و سوبستراي Z-Arg-Arg-pNA به مقدار كمتر توسط عصاره روده مياني هيدروليز گرديد كه به ترتيب نشاندهنده وجود سيستئين پروتئينازهاي كاتپسين ال و كاتپسين بي مي باشد. همچنين وجود سيستئين پروتئينازها با افزايش فعاليت عصاره آنزيمي روده مياني در حضورDTT  (53.12 درصد) با استفاده از Z-Phe-Arg-pNA و همچنين تاثير DTT(۱۳٫۵ درصد) بر Z-Arg-Arg-pNA به اثبات رسيد. مهاركننده E-64 فعاليت سيستئين پروتئينازهاي كاتپسين ال و كاتپسين بي را به ترتيب به ميزان ۹۰ و ۶۶ درصد كاهش داد. اين نتايج نشاندهنده وجود سيستئين و اسيد پروتئينازها به عنوان پروتئازهاي غالب روده مياني مي باشد كه از اين جهت با مقدار pH روده مياني نيز مطابقت دارد. وجود آنزيم آلفا آميلاز در روده مياني با استفاده از سوبستراي نشاسته مشخص و pH بهينه براي فعاليت برابر با ۵ به دست آمد كه از اين جهت با pH روده مياني سازگاري نشان مي دهد.