مقاله پروتئين شوك حرارتي ۷۰ كيلودالتوني و ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۷۶ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: پروتئين شوك حرارتي ۷۰ كيلودالتوني و ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله پروتئين شوك حرارتي ۷۰ كيلو دالتوني
مقاله هموگلوبين گليكوزيله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اول مريم
جناب آقای / سرکار خانم: استقامتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علمداري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: ميثمي علي پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت نوع ۲، يک وضعيت التهابي است که انتظار مي رود افزايش سايتوکاين ها و تشکيل زياد راديکال هاي آزاد و افزايش اکسيداسيون در اين بيماري؛ همگي باعث القاي پاسخ پروتئين هاي شوک حرارتي شوند. در حقيقت نقش حياتي پروتئين هاي شوک حرارتي در ديابت با توانايي آنها براي خنثي کردن و دناتوره شدن پروتئين هاي بافتي و تسهيل ترميم سلولي و سازوكارهاي دفاعي پررنگ شده است. از طرفي در مطالعات invitro و invivo در مورد سطح پروتئين شوک حرارتي ۷۰ در ديابت، نتايج متفاوتي ارايه شده است. با توجه به مطالعات محدودي که بر روي سطح سرمي پروتئين هاي شوک حرارتي در بيماران ديابتي نوع ۲ انجام شده است، جهت بررسي تاثير وجود يا عدم وجود ديابت بر سطح سرمي HSP70، در اين مطالعه به بررسي رابطه فوق پرداخته مي شود.
روش: اين مطالعه به صورت Stratified cross-sectional و بر روي ۳۶ بيمار ديابتي نوع ۲ بتازگي تشخيص داده شده و ۳۶ فرد سالم غير ديابتي که از نظر سن و جنس با گروه ديابتي همسان سازي شده بودند، به عنوان گروه کنترل انجام شد. فشار خون، قد، وزن و آزمايش هاي بيوشيميايي شامل سطح سرمي FBS،HbA1C  و پروفايل ليپيد و سطح سرمي HSP70 (به روش الايزا) در هر گروه اندازه گيري شد. ارتباط متغيرهاي مستقل با سطح سرميHSP70  توسط ضريب همبستگي پيرسون و آناليز ANCOVA بررسي شد.
يافته ها: سطح سرمي HSP70 در گروه بيماران ديابتي با ميانگين سني ۹±۴۹ سال به طور قابل ملاحظه اي بالاتر از گروه کنترل با ميانگين سني ۷±۴۷ سال بود (۰٫۵±۰٫۳ ng/ml در مقايسه با ۰٫۲±۱ ng/ml، P<0.001). با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ارتباط معني دار بين HSP70 و متغيرهاي مستقل به دست نيامد و بعد از آناليز ANCOVA تنها بيماري ديابت با سطح سرمي HSP70 رابطه معني دار داشت.(P<0.001)
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نخستين شواهدي است که نشان مي دهد سطح سرمي HSP70 در بيماران ديابتي نوع ۲ بالاتر از افراد سالم مي باشد و شايد اين سطح سرمي بالا را بتوان به عنوان نشانگري از شدت التهاب و استرس اکسيداتيو در ديابت محسوب کرد.