سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا جباریان پازیکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
کریم فائز – عضو هیئت علمی گروه الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران,ایران
هادی صفدرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

چکیده:

در سا ل های اخیر شبک ههای سنسور کاربردهای بسیاری در زمینههای مختلف پیدا کرده اند. وجود چنین کاربردهای وسیعی موجب انجام تحقیقات فراوانی در مورد این شبکه ها شده است . شبکه های سنسور بی سیم که شامل تعداد زیادی گره سنسور می باشند، وسیله مناسبی در جمع آوری و ارسال اطلاعات محیطی و یا اطلاع رسانی وقوع یک رخداد به یک گره مرکزی هستند . در این مق اله روش تلفیقی جدیدی برای مسیریابی در شبک ه های سنسور بر اساس انرژی باقیمانده گرهها و فاصله هر گره از گره مرکزی ارائه شده اس ت . این روش برای شبکههایی با حجم متوسط و بالای اطلاعات مناسب تر است. هدف اصلی این روش، افزایش طول عمر شبکه با استفاده از تقسیم عادلانه نقش گره ها در انتقال بستههای اطلاعاتی به سمت گره مرکزی میباشد . در الگوریتم Address Light, Label-Based and ) ALERP ( Energy-Aware Routing Protocol از مسیرهای از پیش تعیین شدهو نیز مسیریابی بر اساس برچسب بسته ها استفاده شده است که این امر موجب کاهش سر بار شبکه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه م ی گرد د. مزیت دیگر این روش تقسیم یکنواخت مصرف انرژی در کل شبکه است . وجود پارامترهای مختلف در اینالگوریتم، موجب انعطاف پذیری بیشتر آن م ی شود. شبیهسازی های انجام شده، یکنواختی بالاتری در مصرف انرژی گرهها در کل را نشان م یدهد.