مقاله پرورش توام ماهي بني (Barbus sharpeyi, Günther, 1874) با کپورماهيان چيني و مقايسه اقتصادي ان با روش پرورش مرسوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: پرورش توام ماهي بني (Barbus sharpeyi, Günther, 1874) با کپورماهيان چيني و مقايسه اقتصادي ان با روش پرورش مرسوم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرورش ماهي
مقاله کشت توام کپورماهيان
مقاله ماهي بني
مقاله مقايسه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بساك كاهكش فرود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي بني (Barbus sharpeyi) با کپورماهيان چيني (فيتوفاگ، امور، کپور سرگنده) و کپور معمولي پرورش يافته و از نظر اقتصادي با روش پرورش مرسوم مقايسه گرديد. دوره پرورش به مدت ۶ ماه و در ۶ استخر خاکي به مساحت مفيد هر يک ۱۷۲۰ مترمربع در پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور (اهواز) به طول انجاميد. در اين تحقيق با استفاده از طرح اماري کاملا تصادفي متعادل، ۲ تيمار طراحي شد و هر تيمار نيز ۳ تکرار را شامل مي شد. در تيمار شاهد ۳۰۰۰ عدد بچه ماهي در هکتار (ماهي کپور نقره اي ۵۵ درصد، کپور معمولي ۲۵ درصد، کپور علفخوار ۱۵ درصد و کپور سرگنده ۵ درصد) و در تيمار يک ۳۰۰۰ عدد بچه ماهي در هکتار (کشت مرسوم ماهيان پرورشي) به علاوه ۱۵۰ عدد بچه ماهي بني کشت داده شدند. در هر دو تيمار کودهاي آلي و معدني به طور يکسان مصرف شد. در تيمار ۱ که بچه ماهي بني به سيستم پرورش اضافه شده بود. غذاي دستي بيشتري نسبت به تيمار شاهد مصرف گرديد. بررسي پارامترهاي فيزيکي و شيميايي آب استخرها حاکي از اين است که کيفيت آب تيمارهاي آزمايشي مناسب بوده است. بازماندگي ماهيان در تيمار شاهد ۹۵ درصد و در تيمار يک ۹۳ درصد محاسبه گرديد. با استفاده از آزمون اناليز واريانس مقايسه ميانگين ها مشخص گرديد که بين ميزان توليد ماهي در دو تيمار فوق از نظر اماري اختلاف معني داري وجود نداشت. ميانگين توليد در تيمارهاي شاهد و تيمار يک به ترتيب، ۴۹۷۶٫۶±۵۹۲٫۶ و ۵۹۷۹٫۳±۷۴۵٫۳  کيلوگرم در هکتار بوده است. نتايج نشان داد که بين ميزان توليد ماهي در تيمارهاي مذکور اختلاف معني داري مشاهده نشد، در حالي که تيمار ۱ توليد بيشتري را نسبت به تيمار شاهد داشت. متوسط قيمت ۱ کيلوگرم ماهي در هکتار، درآمد خالص، سود ۱ کيلوگرم ماهي، سود در هکتار و هزينه ۱ هکتار در تيمار يک نسبت به تيمار ديگر اختلاف معني داري را نشان داد. با توجه به نتايج به دست آمده از تيمارها، افزايش ۱۵۰ عدد ماهي بني به سيستم پرورش چند گونه اي از نظر اقتصادي و توليد در واحد سطح بهترين نتايج را در بر داشت.