سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کامران عقیلی –
علی اکبر صالحی –
محمد سوداگر –

چکیده:

از فروردین ماه سال ۱۳۷۵ پروژه پرورش گوشتی فیل ماهی در استخرهای خاکی شروع و تا شـهریور مـاه سـال ۱۳۷۸ بـه طـول انجامید . این طرح در دو مرحله اجرا گردید در مرحله اول تعداد ۲۳۵۰ قطعه بچه ماهی با وزن ۰/۵ گرم از کارگاه شهید مرجانی تحویل گرفته شد و توسط ت انکر مجهز به کپسول هوا به حوضچه های فـایبرگلاس کـه از قبـل آمـاده و آب گیـری شـدند انتقـال
یافتند و پس از آداپتاسیون بچه ماهیان با غذای کنسانتره که در محل اجرای پروژه توسط چرخ گوشـت آمـاده شـده بـود تغذیـه شده و به استخر ۴۰۰ متر مربعی خاکی منتقل شدند، غذا دهـی روزانـه ۳ بـار و از طریـق سـینی هـای غـذ ا دهـی انجـام مـی شـد . آب گیری استخرها از طریق چاه نیمه عمیق انجام شده و در طول دوره پرورش نیز روزانه آب تازه جهت جای گزینی آب تیخیـر شده و هدر رفته به استخر اضافه می شد . همچنین به منظور کاهش بار آلی اسـتخرها تعـویض آب نیـز صـورت مـی گرفـت . کلیـه فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب ( دما، EC ، PH ، اکسیژن و … ) در طول دوره پرورش اندازه گیـری و ثبـت گردیـد . در مرحلـه دوم نیز تعداد ۲۳۰۰ قطعه بچه ماهی از تکثیر سال ۷۶ از کارگاه تکثیر شهید مرجانی تحویل و به ایستگاه تحقیقات قره سو انتقـال
یافتند . در طی دوره پرورش پس از ۴۲ ماه بچه ماهیان مرحله اول به وزن متوسط ۵۲۸۰ گـرم و بچـه ماهیـان مرحلـه دوم بـه وزن۳۳۶۵ گرم رسیدند . ضریب چاقی و ضریب تبدیل غذایی برای بچه ماهیان مرحله اول به ترتیب : ۰/۴۴ ، ۶/۲ و برای بچه ماهیان مرحله دوم به ترتیب ۰/۵۳ ، ۷/۲ به دست آمده است . نتایج به دست آمده از اجرای پروژه بیان گر پرورش موفقیت آمیز فیل ماهی در استخرهای خاکی با آب شیرین می باشد