سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت ا… جعفریان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده کشاورزی گنبد کاووس
محمدرضا ایمان پور – استادیارگروه منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا جعفرزاده – استادیارگروه شیلات، دانشکده کشاورزی گنبد کاووس

چکیده:

منطقه گنبد کاووس با دارا بودن سطح آب های زیرزمینـی ً نـسبتا بـالا و فـراوان بـا شـوری و قابلیـت هـدایت الکتریکـی زیـاد (۷۵۰۰ -۴۰۰۰) میکروموس بر سانتی متر ) یکی از مناطق منحصر بفرد می باشد . ایـن آب هـای لـب شـور در امـر کـشاورزی و شرب، کارآیی مناسبی نداشته و در سال های اخیر مشکلاتی را نیز برای ابنیه و ساختمان ها ایجـاد نمـوده انـد . لـذا در راسـتای بهره برداری بهینه از این آب ها، آزمایش پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان برای اولین بار در آب های لب شور منطقه فوق با تکیه بر سازگاری اکولوژیکی آنها و مقایسه عملکرد رشد آن با ماهیان قزل آلای پرورش یافته درآب شـیرین، طراحـی و اجراء گردید . دو گروه از م اهیان قزل آلای رنگین کمان با وزن متوسط ۲۹/۰۷۳/۳۷ گرم در آب لب شـور بـا EC معـادل ۴۰۰۰ میکروموس بر سانتی متر و آب شیرین با EC معادل ۷۰۰ میکروموس بر سانتی متـر، پـرورش داده شـدند . هـر یـک از آزمایش ها در سه تکرار اج راء گردید . در پایان دوره پرورش داده های به دست آمده در قالب آزمون t-test آنالیز و مـورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که برخی از پارامترهای رشد لاروهای قزل آلا در آب لب شور با ماهیان پرورش یافته در آب شیرین اختلاف معنی دار داشتند . (p < 0/05) به هر حـال وزن نهـایی ماهیـان (BW) و طـول نهـایی (FBL) ماهیـان قزل آلا در تیما ر آب لب شور، در مقایسه با تیمارآب شیرین اختلاف معنـی دار داشـت . (p < 0/05) همچنـین در تیمـار آب لب شور، پارامترهای ضریب رشد روزانه (DGC) ، نرخ رشد ویژه طول (SGR) ، سرعت رشـد طـولی (VL) و سـرعت رشد وزنی (VW) به طور معنی دار نسبت به تیمار آب شیرین افزایش یافت . (p < 0/05) در حالی که غذای نسبی خورده شده (RFI) به طور معنی دار کاهش نیافت ).p < 0/05) همچنین فاکتور وضـعیت (CF) در تیمـار آب لـب شـور بـاآب شیرین اختلاف معنی داری نداشت ).p ۰/۰۵) آزمایش نشان داد ماهی قـزل آلا در آب لـب شـور نـسبت بـه آب شـیرین از قابلیت سازگاری اکولوژیکی خوبی برخوردار بوده و توانایی این ماهی در ارتقاء پارامترهای رشد در آب لب شور نسبت بـه آب شیرین بالا است .