سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کرباسی – مربی، دانشکده مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عملیات ساخت، تولید، حمل و نقل و نصب قطعات عظیم الجثه صنعتی مستلزم صرف هزینه های هنگفت ،زمان زیاد و امکانات ویژه ای است. به همین د لیل سیاست گذاری های صنایع دنیا ب ه ط ور روز افزونی بهسمت به کار گیری روشهای موثر و موفق تعمیرات این دسته از قطعات سوق داده می شود. در این تحقیق با رویکردی علمی- عملی ، به بررسی دلایل شکست یک لوله فولادی رولیک که پس از تعمیر، حین کار بردشکسته است پرداخته می شود . در این نوع قطعات به دلیل هزی نه بالای تولید که ناشی از ابعاد قابل توجه محصول است ، معمولا اجرای عملیات تعمیراتی در طول کاربرد ، رایج می باشد . در این راستا، تاثیر پروسههای تولید (ریخته گری و نورد ) و تعمیرات (سوراخکاری و جوشکاری ) بر سطوح شکست و میکروساختارقطعه مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت و نمونه های تهیه شده پس از ارزیابی ماکروسکوپی تحت آزمایشهای: شکست نگاری و متالوگرافی توسط میکروسکوپ الکترونی SEM) قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان داد که : پروسه تعمیر با دو مکانیزم همزمان ایجاد حفرات و م کها حین پروسه هایسوراخکاری و جوشکاری همچنین ایجاد ساختار های ترد ، مانند : مارتنزیت و بینیت منجر به حساس شدن ساختار، جوانه زنی و اشاعه ترکها ، شکست و تخریب لوله شده است . همچنین بررسی ها نشان داد که میکروساختار حاصل از پروسه تولید منا سب بوده و عیوب ریختگی و نورد د ر آن مشاهده نگردید . به بیان دیگرتعمیر نامناسب منجر به تخریب قطعه شده است.