مقاله پروفيل هاي آبشستگي پايين دست دريچه کشويي در رسوبات چسبنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: پروفيل هاي آبشستگي پايين دست دريچه کشويي در رسوبات چسبنده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشستگي
مقاله رسوب چسبنده
مقاله تشابه هندسي
مقاله پروفيل بي بعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي فر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، تشابه هندسي پروفيل هاي حفره آبشستگي رسوبات چسبنده در پايين دست يک دريچه کشويي به صورت آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است. اگر چه تاکنون تحقيقات زيادي براي شناخت مشخصات حفره آبشستگي در رسوبات غيرچسبنده انجام شده است، اما به دليل طبيعت پيچيده رس ها، آبشستگي رسوبات چسبنده کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمايش هاي اين تحقيق در يک فلوم مستطيلي به طول ۹٫۰ متر، ارتفاع ۰٫۶ متر و عرض ۰٫۵ متر انجام شد. شش ترکيب رسوبات بستر با نسبت هاي مختلف رس شامل ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۴۰ درصد تهيه و در آزمايش ها مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که پروفيل آبشستگي در عرض حفره يکنواخت نبوده و ميزان آبشستگي در نزديکي ديواره ها بيشتر است. اگر چه نتايج بدست آمده حاکي از وجود تشابه در پروفيل آبشستگي رسوبات چسبنده است اما برخلاف رسوبات غيرچسبنده، پروفيل بي بعد در رسوبات چسبنده را نمي توان بر حسب يک منحني منفرد ارايه کرد. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق، سه نوع پروفيل تشخيص داده شد و در هر مورد روابط و نمودارهاي بي بعد جديدي براي تعيين شکل پروفيل ارايه گرديد. همچنين رابطه جديدي برحسب پارامترهاي بدون بعد، براي محاسبه پارامتر Bw که براي بي بعد کردن پروفيل بکار مي رود معرفي شده است. در نهايت، اثر تغييرات عمق پاياب بر روي شکل حفره آبشستگي در رسوبات چسبنده بررسي شد.