مقاله پرونده الکترونيک سلامت ارزيابي آمادگي نيروي انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: پرونده الکترونيک سلامت ارزيابي آمادگي نيروي انساني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله آمادگي
مقاله نيروي انساني
مقاله پرونده الکترونيک سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائيلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجوي اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي جهرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فضل الهي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي ارتقاي کيفيت خدمات مراقبت سلامت بهره گيري از پرونده الکترونيک سلامت اهميت حياتي دارد. هدف اين پژوهش ارزيابي آمادگي نيروي انساني براي پياده سازي پرونده الکترونيک سلامت بود.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. جامعه پژوهش ۱۲۰ نفر ازنيروي انساني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تبريز است که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مر حله اي انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه اي براي ارزيابي آمادگي سه متغير مهارت کامپيوتري، آگاهي و نگرش (با دامنه تغييرات ۵-۱) گردآوري شد. اطلاعات توسط نرم افزاري SPSS پردازش، و با آزمون هايc2  و t-test و پيرسون تحليل شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماري و نگرش مثبت پاسخ دهندگان نسبت به،EHR
يافته ها: ميانگين مهارت کامپيوتري، آگاهي از اهداف، مزايا و مفاهيم کلي EHR، و نگرش مثبت پاسخ دهندگان نسبت به پياده سازي EHR به ترتيب ۲٫۷۸، ۳٫۰۴، ۳٫۰۴۲ بود. ميانگين آمادگي نيروي انساني بود ۳٫۰۸ به دست آمد. با تحليل ارتباط بين متغيرها بين سابقه کاري با مهارت کامپيوتري (r=0.001)، و بين مدرک تحصيلي با نگرش (r=0.001) و همچنين با نگرش (r=0.003) ارتباط معنادار وجود داشت.
نتيجه گيري: آمادگي نيروي انساني براي پياده سازي پرونده الکترونيک سلامت در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. بايد عوامل موثر بر افزايش آمادگي آنان شناسايي شود، و آموزش لازم جهت افزايش مهارت کامپيوتري و آگاهي افراد ارايه شود.