مقاله پرونده سلامت فردي، فن آوري اطلاعات در سيستم مراقبت سلامت آينده: ديدگاه پزشکان و پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: پرونده سلامت فردي، فن آوري اطلاعات در سيستم مراقبت سلامت آينده: ديدگاه پزشکان و پرستاران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دسترسي به اطلاعات
مقاله پرونده سلامت فردي
مقاله مراقبت بيمار مدار
مقاله تکنولوژي اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رنگرزجدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرونده سلامت فردي، پرونده اي فرد مدار است، که جهت دسترسي افراد به اطلاعات سلامت خود طرح ريزي شده است و با ارايه اطلاعات و استفاده از ساير وسايل حمايتي مانند پايگاه هاي دانش به افراد کمک مي کند تا نقش فعال تري در سلامت خود داشته باشند. به دليل اين که پزشکان و پرستاران نقش اساسي در تکميل، ارايه، آموزش و استفاده از آن را دارند، پژوهشي به منظور بررسي پرونده سلامت فردي از ديدگاه پزشکان و پرستاران صورت پذيرفت.
روش بررسي: پژوهشي توصيفي– مقطعي بر روي ۱۲۰ نفر پزشک و ۲۵۰ نفر پرستار انجام شد، که به صورت تصادفي از بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال ۱۳۸۷ انتخاب شده بودند. گردآوري داده ها با پرسش نامه محقق ساخته، داراي پايايي (r=0.82 Spearman-Brown) و روايي (صوري و محتوايي) در دو قسمت اطلاعات زمينه اي (سطح تحصيلات، سن، جنسيت) و سوالات اهداف در قالب جواب هاي بلي، خير و چهار گزينه اي انجام شد و با آمار توصيفي و توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ۹۳٫۸ درصد وجود يک پرونده سلامت فردي و ۸۸٫۶ درصد وجود قالب منسجمي براي آن را ضروري مي دانند. ۵۸٫۱ درصد مهم ترين استفاده آن را ارايه اطلاعات به همه ارايه دهندگان مراقبت و ۳۹٫۲ درصد حافظه هاي قابل انتقال را بهترين شکل آن ذکر کردند. ۸۵٫۷ درصد مزاياي آن را آگاهي بيماران از زمان ويزيت، ۶۷٫۶ درصد بيشترين عيب آن را درک نادرست بيمار از اطلاعات خود و ۴۹٫۷ درصد علت عدم تهيه ي پرونده ي سلامت فردي را عدم آگاهي افراد نسبت به مزاياي آن ذکر نمودند.
نتيجه گيري: پرونده سلامت فردي از نظر جامعه پژوهشي ضروري مي باشد. مسايل و نگراني هاي مربوط به درک نادرست بيمار از اطلاعات، مسايل محرمانگي و امنيتي بايستي به نحو مقتضي برطرف گردد. ارايه اين پرونده از طرف وزارت بهداشت با همکاري بخش خصوصي و سازمان هاي بيمه توصيه مي گردد.