سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد امیر اصلانی – کارشناس مواد ذائد جامد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار تهران
محمد هادی حیدر زاده – مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست و رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدا
ملوک نجفی شالمائی – مدیر گروه و کارشناس کمیته مواد ذائد جامد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
ساناز سرحدی –

چکیده:

برقراری سیستم مدیریت جامع مواد ذائد جامد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید صرفه جوییمصرف مواد و نیز فر آیند جمع آوری و دفن زبالهاهمیت زیادی داردسیستم جمع آوری و حمل پسماندهایجامد شهری حوزه ی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به اجرای طرح مکانیزاسیون جمع اوری و حمل پسماندهای جامد پرداخته است. با توجه به نقش و وظایف تعیین شده در مدیریت مواد ذائد جامد برای پیمانکاران و اهمیت آنها در اجرای صحیح و اصولی طرح هاو برنامه ریزی مدیریتشهری با توجه به مسئولیت شهرداری ها و جمع آوری و دفع زباله از محدوده شهرها و تاثیر گذاری آنها بر مقوله ی مدیریت مواد زائد جامد شهری بررسی مشکلات محدودیتها وفرصت های طرح از دیدگاه پیمانکاران و شهروندان مناطق شهر تهران که مستقیما با اجرای طرح در ارتباط می باشند.در جهت بهبود و ارتقای سیستم و رفع مشکلات وموانع طرح ارائه ی راهکارهای اصلاحی از اهمیت بسیاری بر خوردارند.در این مقاله سعی شدهضمن ارائه ی نتایج بررسی و سطحرضایتمندی مجریان از طرح جمع آوری مکانیزه ی زباله نسبت به ارائه ی راهکارهای مدیریتی و اصلاحیاقدامگردد.روش کار از طریق تکمیلپرسشنامه مخصوص معاونین طرح (پیمانکاران)در مناطق و نواحیتحت پوشش سیستم مکانیزه و مخصوص معاونین شهرداران و معاونین خدمات شهری در نواحی مجری سیستم جمع آوری مکانیزه بوده که در کلیه ی شهرداری های نواحی تحت پوشش این سیستم توزیع گردیده نتایج به دست آمده در این مطالعاتشامل سطح رضایت مندیپیمیانکاران و شهروندان مناطقاز اجرای سیستم مکانیزهجمع اوری زباله است که به ترتیب حدود ۷۲%و۷۰% میباشد و از دیدگاه انها شهروندان در اجرای صحیح ای سیستم همکاری نسبتا خوبی را با شهرداری دارند. همچنین اکثر شهرداری ها خواستار این بودند که پیمانکار این سیستم بایستی مستقیما از سوی شهرداری منطقه انتخاب شده و ناظر اصلی آن نیز در منطقه باشد و همچنین بر اجرای جرائمدر زمان نقص در عملکرد پیمانکار تاکید نمودند