سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ملوک نجفی شالمائی – مدیر گروه مواد زائد جامد ستاد محیط زیست و تو سعه ی پایدار شهر داری تهران
فرزاد امیر اصلانی – کارشناس گروه مواد زائد جامد ستاد محیط زیست و تو سعه ی پایدار شهر داری ته
ساناز سر حدی – کارشناس گروه مواد زائدجامد ستاد محیط زیست و توسه ی پایدار شهر تهران

چکیده:

روزانه در تهران بیش از ۷۰۰۰ نوع زباله تولید می شود که مدیریت ساماندهی این زباله هابر عهده ی شهرداری تهران می باشد.در راستای سیا ستهای کلان شهرداریو به منظور بهینه سازی سیستم جمع اوری و حمل پسماند های جامد شهری حوزه ی معاونت خدمات شهری تهرانبه اجرای طرح کانیزاسیون جمع اوری و حمل پسماند هایجامد این شهر پرداخته است.از آنجایی که تعیین میزان رضایت مردم از انجام این سیستمهمگام با اجرای آن در سطح شهر یکی از مهم ترین اقدامات در بحث مدیریت مواد زائد جامد می باشدستاد محیط زیست و توسعه ی پایدار شهر تهران و سطح رضایتمندی آنها از اجرای سیستم جمع آوریمکانیزه ی زباله در مناطق ۱(شمال تهران)-۱۰(مرکز تهران)و ۲۰(جنوب تهران) به منظور ارزیابی نقاط ضعف و قوت و طرح و ارائه ی راهکار های اصلاحی نموده است.این مطالعه به روش پیمایشی(survey)و انتخاب نمونه ی تصادفی می باشد که شامل طراحی پرسشنامهو تکمیل آنها در مناطق(۱۰-۱-۲۰)شهرداری تهران بالا بردن سطح آگاهی مردم در خصوص اجرای این طرح از طریق ارائه ی بروشور هایآموزشی وانجام تجزیه تحلیلنظرات شهروندان در خصوص طرح جمع آوری مکانیزه می باشد که در طی یک دوره ی زمانی سه ماهه(شهریور تاآبان ۱۳۸۵)و بازنگری ان در مناطق پایلوت در شهریور ۸۶ انجام گرفته است.بررسی سطحرضایتمندی شهروندان به تفکییک سن .جنس.شغل و تحصیلات افراد صورت پذیرفته است و نظرات مردم در خصوص آموزش های انجام شده میزان رضایت مندی آنها از جانماییحجم و جنسمخازنجمع آوری و نحوه ی عملکرد ماشین های جمع آوری میزان همکاری و مشارکت شهرونداندر اجرای طرحو مزایا و معایب آن در مورد بررسی قرار گرفته است و نتایجنهایی آن شامل رضایت ۹۳%شهرونان از اجرای سیستم جمع آوری مکانیزه زباله همکاری ۷۷%شهروندان در اجرای این سیستم و حصول ۷۰-۸۰ درصدی اهداف شهرداری در اجرای این طرح می باشد.