مقاله پروکلسي تونين سرمي يک عامل پيش بيني کننده پاسخ به درمان در بيماران مبتلا به سپسيس باکتريال بستري در ICU که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: پروکلسي تونين سرمي يک عامل پيش بيني کننده پاسخ به درمان در بيماران مبتلا به سپسيس باکتريال بستري در ICU
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپسيس
مقاله پروکلسي تونين
مقاله پيش آگهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبين احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس والا صفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سپسيس از علل اصلي مرگ بيماران شديدا بدحال مي باشد که در بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند. به نظر مي رسد بخشي از علت زياد بودن مرگ و مير در سپسيس ناشي از کمبود علايم باليني هشدار دهنده اختصاصي در اين بيماران براي تشخيص زود هنگام آن است. گزارشات برخي مطالعات اخير حاکي از افزايش سطح سرمي پروکلسي تونين در اين دسته از بيماران مي باشد اما تغييرات سرمي آن به دنبال درمان نامعلوم مانده است. هدفِ مطالعه حاضر، بررسي و اندازه گيري سطح سرمي پروکلسي تونين در بيماران مبتلا به عفونت شديد باکتريال که در بخش مراقبت هاي ويژه بستري بودند، قبل و طي درمان و مقايسه آن با پاسخ به درمان بوده است.
روش بررسي: با طراحي يك مطالعه مقطعي از بيماراني که به علت بيماري عفوني باکتريال در ICU بستري شده بودند در سه نوبت، روز اول، سوم و هفتم بستري، خون گيري انجام شد. با استفاده از کيت PCT – Q پروکلسي تونينِ نمونه هاي سرم اندازه گيري شد.
يافته ها: تعداد ۳۵ بيمار (۲۲ مرد و ۱۳ زن) معيارهاي ورود به تحقيق را کسب کردند از اين تعداد ۱۸ بيمار فوت نمودند. اکثر بيماران ۱۶] نفر (%۴۵٫۷)[ در روز اول بستري داراي سطح سرمي پروکلسي تونين بيش از ng/ml  10بودند و آنهايي که پاسخ به درمان دادند اين مقدار به کمتر از۰٫۵] ng/ml  رسيد۱۴] نفر (%۷۷٫۸)[ به طوري که ميانگين رتبه سطح سرمي پروکلسي تونين در روز اول از ۱٫۱۴ به ۲٫۷۲ در روز هفتم رسيد که کاملا معني دار بود(P<0.0001) .
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که سطح سرمي پروکلسي تونين در بيماران بستري در ICU به دنبال پاسخ به درمان کاهش معني دار پيدا مي کند لذا توصيه مي شود که در کليه بيماراني که تشخيص بيماري عفوني باکتريال در آنها مطرح است از تست پروکلسي تونين براي اندازه گيري سطح سرمي آن ها در ابتداي بيماري استفاده شود و در حين درمان نيز با اين تست وضعيت بيمار تعقيب شود.