سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید آزادی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، پژوهشگاه هواشناسی و علوم ج
سمیه جعفری – کارشناس مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواشناسی کشور، ته
ابراهیم میرزایی – کارشناس مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواشناسی کشور، ته
پروین عربلی – کارشناس مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواشناسی کشور، ته

چکیده:

پیش بینی دمای سطح زمین با مدل های پیش بینی عددی وضع هوا دارای خطاهای سیستماتیکی است که عمدتا به دلیل پایین بودنتفکیک توپوگرافی و نیز نقص در پراسنجی پارامترهای فیزیکی مختلف در مدل می باشد. فیلتر کالمن روش مفیدی است که با یک الگوریتم ساده و نیاز به ورودی های کوتاهمدت، با ترکیب پیش بینی های مدل و دیدبانی ها، خطاهای سیستماتیک را تا حد بسیار خوبی کاهش می دهد. در این مقاله، فیلتر کالمن روی دماهای بیشینه و کمینه در دومتری سطح زمین برای ۱۱۷ ایستگاه در ایران و به مدت ۱۲۰ روز اعمال شده که نتایج چهار ایستگاه در اینجا ارائه شده است. مدل مورد استفاده مدل میان مقیاس منطقه ای MM5 و مدت آموزش فیلتر هفت روز انتخاب شد. بررسی آماری روی نتایج نشان داد که فیلتر کالمن برای روزهایی که خطای مدل زیاد یا متوسط بود، توانست پیش بینی مدل را تا حد قابل قبولی اصلاح کند، اما برای روزهایی که خطای مدل کم بود، کاربست فیلتر تاثیر چندانی درتصحیحخطا نداشت.