سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عرب حسینی – مهندسین مشاور رستار فرایند
فرشاد نورایی –

چکیده:

همزمان با گسترش تواناییهای نرمافزارهای حرفهای مدلسازی پیامدها، استفاده از مدلهای ریاضی حوادث ناشی ازرها شدن مواد شیمیایی خطرناک برای کمک به تصمیمگیری در مورد چگونگی توسعه بحران و اولویتهای واکنش اضطراری در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست این مقاله ابتدا مدلهای موجود برای پیشبینی پیامدهای حوادث دستهبندی شدهاند. سپس با توجه به شرایط زمان بحران، استفاده از مدلسازی پیامدها به عنوان مبنا برای پشتیبانی online با در نظر گرفتن خصوصیات هر دسته مورد بررسی و تحلیل واقعگرایانه قرار گرفته است.