سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره شریفات – کارشناس بخش فیزیکال ژئودزی
یعقوب حاتم – رئیس اداره فیزیکال ژئودزی
حمیده چراغی – کارشناس ارشد فیزیکال ژئودزی

چکیده:

در محاسبه ژئو یید و در بحث تصحیح توپوگرافی و نیز در محاسبه اثر میدان ثقـل زمـین بـر رو ی ارتفاعهـا ی ترازیـابی دقیق ما ن یاز به یک سر ی اطلاعات ا رتفاعی دار یم . که این DEM ها حاو ی اطلاعات ارتفـاع ی بـه ازا ی منـاطق مختلـف مـی باشند و در ا ین رابطه کمک به سزا یی به ما می کنند . اندازه پیکسل ها ی DEM ها ی " ۱، ۰۳متر می باشد، اندازه پیکـسل هـای
DEM . های " ۳، ۰۹متر می باشد
DEM ها ی " ۳ , ۰ در سازمان نقشه بردار ی در قسمت سنجش از دور موجود است . دقت این DEM ها ۰۱ متر می باشـد . با توجه به نیاز به استفاده از ا ین DEM ها برا ی تهیه ژئوئید لازم بود که ابتدا دقت و صحت ا ین DEM هـا بررسـ ی گـردد . در مقایسه این DEM ها با داده ها ی GPS و تراز یابی به ا ین نت یجه رس یدیم کـه حـدودا ۰۸ % تطـابق بـ ین ایـ ن داده هـا وجـود دارد . اما از آنجا که حجم ا ین فا یلها خیلی ز یاد است و عملا حجم ز یادی را اشغال می کنند ما آنها را بـه " ۱، " ۳ و "30 تبـد یل می کنیم . که مراحل مختلف در این مقاله ذکر شده است