مقاله پلاسماي کوانتومي مغناطيسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: پلاسماي کوانتومي مغناطيسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسماي کوانتومي
مقاله گاز الکتروني
مقاله مدل هارتري
مقاله مدل ويگنر
مقاله سيستم پواسون- شرودينگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه منصوري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دليل اهميت و کاربرد ديناميک يک گاز الکترون کوانتومي براي سيستمهاي فيزيکي مختلف، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در تقريب هارتري، هر الکترون بوسيله يک تابع موج تک ذره اي (که از معادله شرودينگر تبعيت مي کند) توصيف مي شود، و نيروي الکتروستاتيکي که بر آن وارد مي شود از معادله پواسون منتج مي شود. مدل هارتري مي تواند در يک مدل فشرده تر، با استفاده از توابع ويگنر نوشته شود. نمايش ويگنر يک وسيله مفيد در بيان مکانيک کوانتومي در يک ساختار فضاي فاز است. سيستم ويگنر- پواسون براي دسته وسيعي از مخلوطهاي آماري، که در آنها معادله شرودينگر دربرگيرنده يک جزِ غير خطي است، مي تواند به يک سيستم پواسون- شرودينگر موثر کاهيده شود.
هدف: استفاده از سيستم شرودينگر- پواسون موثر براي مطالعه يک سيستم گاز الکتروني دو بعدي بوده است. براي اين منظور بايد يک پتانسيل غير خطي براي سيستم تعريف کرد. همچنين امواج الکترومغناطيسي، غير عادي به عنوان يک حالت خاص مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين مقاله با بکار بردن معادله شرودينگر غير خطي، سيستم را در حضور يک ميدان مغناطيسي خارجي در نظر گرفته و رابطه پاشندگي سيستم محاسبه شده است، و نتايج مربوط به حضور و عدم حضور آثار کوانتومي و آثار ناشي از حضور ميدان مغناطيسي بررسي شده است.
نتايج: براي گاز الکتروني دو بعدي با دماي صفر، پتانسيل غير خطي است و متناسب با |y|2 است. در حد طول موجهاي بلند، نتيجه حاصل از سيستم شرودينگر- پواسون موثر با سيستم ويگنر- پواسون يکسان بدست آمده است.
نتيجه گيري: مي توان معادله ويگنر در فضاي فاز را به يک معادله شرودينگر غير خطي کاهش داد. از مطالعه انتشار موج در سيستم براي حالت خاص K =iÙk، مشاهده مي شود که رابطه پاشندگي بدست آمده بر رابطه پاشندگي امواج غير عادي منطبق است. در اين کار رابطه پاشندگي امواج غير عادي با تصحيح کوانتومي بدست آمده است.