سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
مختار انصاری – کارشناسی ارشد ساره دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تکنولوژی قطارهای سریع السیر در دنیا تا سرعت آزمایشیپیش رفته است وآخرین دستاورد مربوط به تکنولوژیTGVفرانسه می باشد.پس از خرابی پل بتنی خط سریع السیر لیون- پاریس،آیین نامه های طراحی پل رویکرد تازه ای به مبحث سرعت های بالا داشته اند.آخرین تغییرات در آیین نامه های طراحی پل با نظر به مسأله سرعت های بالا ،مربوط به آیین نامه EURO CODE ، IAPF می باشدکه ضوابط خاصی رابرای سرعت های مزبور در خطوط ریلی گنجانده است.همزمان کشورهای ژاپن،کره،فرانسه،اسپانیاوسوئد نیز ضوابطی رابرای کنترل در سرعت های بالا در آیین نامه خود جای داده اند.اهمیت سرعت های بالا بدان جهت است که تنش هاوخیزهای دینامیکی آن نسبت به حالت استاتیک افزایش یافته وعملکرد این سازه ها را تحت بارهای سرویس دچار مشکل نموده است.ناهمواری سطح جاده ، ناهمواری سطح ریل وچرخها،نامنظمی مسیروفاصله متساوی بین چرخ ها باعث شده است که تشدید تنش های دینامیکی در سرعت های بالا بویژه در پلهای دهانه کوتاه محسوس تر گردد .در این تحقیق سعی شده است با سرعت های مختلف سازه پل آنالیز گردیده ومحدوده رزونانس آن مشخص گردد.در نهایت فاکتور ضربه دینامیکی برای سه کمیت تغییر مکان ، ممان خمشی و برشدر سرعت ها ودهانه های مختلفمحاسبه شده تا روند تغییرات آنها با افزایش سرعت ودهانه مشخص گردد .