سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد پورمعافی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محسن مؤید – دانشجوی دوره دکتری گرایش پترولوژی

چکیده:

توده های نفوذی حد واسط تا اسید زون آتشفشانی – رسوبی ترشیر منطقه هشجین به عنوان بخشی اززون اتشفشانی – رسوبی ترشیر تالبرز غربی – آذربایجان نهشته های آتشفشانی و آذر آواری ائوسن را قطع کرده و توسط نهشته های آهکی و مارنی میوسن زیرین (بوردیگالین) با اگر دگرشیبی فرسایش پوشیده می شود.
توده های منفرد کوچک بخش شمال خاوری چهار گوش هشجین در یک راستای NW-SE و در مسیر رودخانه قزل اوزن در عمق بیشتری جایگری کرده و در اطراف آنها دگرسانیگرماییکانی سایهای وابسته مشاهده میگردد. توده های بخش مرکزی و جنوبی محدوده مذکور در تراز بالاتری جایگزین شده و فاقد زونهای دگرسانی گرمابی وسیع می باشند.
این توده ها ویژگی های گرانیتوئیدهای تیپ I حواشی فعال قاره ای را دارا بوده و از انواع بعدتکتونیک بشمار می آیند. این نوار آتشفشانی – رسوبی محصول تصادم قوس – قاره بوده و در یک حوضه کششی پشت قوس در حواشی فعال قاره ای تکوین یافته اند. (علوی، ۱۹۹۶).