سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
غلامحسین بلوریان – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، مدیریت شمال شرق
محمد صفری – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، مدیریت شمال شرق
رضا زارعی سهامیه – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

توده گرانیتوئیدی زوزن در خاور گناباد به سن ائوسن فوقانی _ الیگوسن در سنگهای سازند سردر و سنگهای ولکانیکی ائوسن تزریق شده است . این توده دارای طیف ترکیبی از گرانودیوریت تا مونزوگرانیت بوده ولی انواع تونالیتی و سیینوگرانیتی نیز بمقدار اندک حض ور دارند . روند های تغییرات عناصر اصلی و کمیاب نمونه های توده زوزن ، حاکی از پیوستگی طیف ترکیب سنگی و تشکیل آنها از طر یق تفریق بطریق تبلور بخشی است . سنگ های این توده از نوع I و دارای طبیعت متاآلومین و کالکوآلکالن هستند .
نمودارهای عنکبوتی نمونه های توده زوزن دارای آنومالی های منفی از عناصر Ti, Sm, Nd, Ba, Nb و و تهی شدگی از عناصر LIL با می باشند . تغلیظ شدگی از عناصر Zr, K, Th آنومالی های مثبت HFSنشان دهنده ماگماتیسم متاآلومین نوع I قوسهای آتشفشانی  (VAG) است . ماهیت تفریق نیافته عناصر کمیاب خاکی سنگین (HREE) در نمونه های توده زوزن بیانگر آن است که ماگما در خارج از قلمرو گارنت تولید شده است در حالیکه آنومالی های منفی Eu در برخی نمونه ها می تواند نشانگر آن باشد که پلاژیوکلاز در ناحیه منبع پایدار بوده است . تمامی این مشخصه ها با فشار پایین سازگار است (<8 Kbar) .