مقاله پليس چگونه مي تواند جرم، بي نظمي و ترس را کاهش دهد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۲۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: پليس چگونه مي تواند جرم، بي نظمي و ترس را کاهش دهد؟
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله ارزيابي
مقاله جرم
مقاله بي نظمي
مقاله نقاط جرم خيز
مقاله رهيافت مساله محوري
مقاله پليس جامعه محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويزبرد ديويد
جناب آقای / سرکار خانم: ايك جان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نويسندگان اين مقاله مروري بر شناسايي گونه هاي فعاليت نوآورانه پليس در خصوص اثربخشي آن ها در کاهش جرم، بي نظمي و ترس انجام داده اند. گونه شناسي مذکور بر دو بعد تاکيد دارد: اول تنوع شيوه ها و ديگري ميزان تمرکز. نگارندگان به اين نتيجه رسيدند که شواهد مختصر موجود نشان مي دهد که الگوي سنتي پليس در هر دو بُعد ضعيف است. در حالي که شواهد تحقيق از سرمايه گذاري مداوم در نوآوري هاي پليس حمايت مي کند که بدنبال تمرکز بيشتر و متناسب سازي اقدامات پليس مي باشد که با ابزارهاي بسط يافته پليس که فراتر از ابزارهاي مجري ساده قانون است، ترکيب مي شود. معتبرترين شواهد در اثربخشي پليس در کاهش جرم و بي نظمي در مورد تمرکز جغرافيايي فعاليت هاي پليس مانند توجه به نقاط جرم خيز يافت شده است. فعاليت هاي پليس جامعه محور اگرچه ترس از جرم را کاهش داده است ليکن شواهد معتبري که پليس جامعه محور (در جايي که بدون رهيافت مساله محوري به کار رفته است) در کاهش جرم و بي نظمي اثرگذار باشد، دست نيافتند. شواهد روبه گسترش نشان مي دهد که رهيافت مساله محوري در کاهش جرم، بي نظمي و ترس اثربخش است. به طور کلي نويسندگان به اين نتيجه رسيدند که تعداد زيادي از فعاليت هاي پليس که به طور گسترده در آمريکا به کار مي رود موضوع بررسي نظام مند نبوده و در زمينه طرح هاي تحقيقي نيز مورد آزمون واقع نشده اند که در نتيجه آن، امکاني براي در اختيار داشتن شواهد معتبر به مشارکت کنندگان و سياست گذاران داده نشده است.