مقاله پلي مورفيسم هاي آنزيم متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز و لوسمي حاد لنفوبلاستيك كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۶۶ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: پلي مورفيسم هاي آنزيم متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز و لوسمي حاد لنفوبلاستيك كودكان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم
مقاله آنزيم متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز
مقاله لوسمي حاد لنفوبلاستيك كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش رزم فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي پور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پاژخ وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغييرات ژنتيكي و موتاسيون هايي كه در سطح ژن روي مي دهند؛ از جمله عوامل اتيولوژيك به وجود آورنده لوسمي ها مي باشند. از اين تغييرات مي توان به پلي مورفيسم هايي اشاره كرد كه در سطح ژن بعضي مولكول هاي حياتي حضور دارند. هدف از اين مطالعه، ارزيابي ميزان شيوع دو پلي مورفيسم مهم در اين ناحيه ژني يعني C667T و A1298C و بررسي نقش انفرادي و يا مشترك اين دو در ايجاد حفاظت در برابر لوسمي حاد لنفوبلاستيك بيماران زير ۱۶ سال بود.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع مورد – شاهدي بود. با استفاده از روش PCR-RFLP، به صورت تصادفي تعداد ۱۰۳ نفر از بيماران مبتلا به ALL زير ۱۶ سال و ۱۶۰ نفر از گروه كنترل هماهنگ از نظر سن و جنس، مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تحليل آماري از آزمون هاي Hardy-weinberg equilibrium، كاي دو و نرم افزار ۱۶ SPSS استفاده گرديد.
يافته ها: ارتباط معناداري بين دو پلي مورفيسم آنزيم متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز (MTHFR) و ابتلا به لوسمي يافت نشد. در مورد C677T، براي ۶۷۷CT در مقابل۶۷۷CC  OR=1.08 (CI%95=0.58-1.95)، براي ۶۷۷TT در مقابل ۶۷۷CC  OR=0.25 (CI%95=0.05-1.24) و براي مجموع ۶۷۷TT/677CT در مقابل ۶۷۷CC  OR=0.94 (CI%95=0.53-1.66) بود. نتيجه مهم ديگر، شيوع بالاي پلي مورفيسمA1298C  (%40.67 در مقابل ۱۷% تا ۱۹% در ساير جمعيت هاي آسيايي) در جمعيت مورد مطالعه ايراني بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان مي دهد كه واريانت هاي C677T و A1298C از آنزيم MTHFR، تاثير چنداني بر كاهش خطر ابتلا به ALL ندارند. اما شيوع اين پلي مورفيسم ها در افراد نرمال بيشتر از مبتلايان به ALL بود كه مي تواند حمايت كننده بعضي نتايج قبلي باشد.