سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین ظهوری – مشهد،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم بخش شیمی
رقیه جم جاه – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست
سعید احمدجو – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست

چکیده:

کاتالیست بیس ( سیکلوپنتاد ی انی ل) زیرکونیم د یکلرید (Cp2ZrCl2) از نوع کاتالیستهای هموژن متالوسن درآزمایشگاه ساخته شد . پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از این کاتالیست و متیل آلومینوکسان (MAO) تحت شرایط متفاوت انجام گرفت . فعالیتی در حدود ۵۷۵۹g PE/mmol.Zr.h در نسبت مولی Al/Zr= 770: 1 و در فشا ر ۲بار از مونومر بدست آم د. محصول با افزایش نسبت مولی Al/Zr افزایش یافت. افزودن هیدروژن تا میزان ۱۲۰mH2/litsolvent ۱۲۰ باعث افزایش محصول دهی کاتالیست ولی بیش ازآن باعث کاهش بازدهی کاتالیست گردی د. پلیمریزاسی ون در فشار یک تا ۵بار مونومرو محدوده دمایی ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتی گاد مورد مطالعه قرار گرفت واکنش پلیمریزاسیون گرمازا بودگرما باعث تخریب جزئی کاتالیست ودر نهایت کاهش میزان پلیمر بدست آمده م ی شد. افزایش فشار مونومر تا ۲ بار نیز باعث افزایش محصو ل دهی کاتالیست گردی د. نقطه ذوب پلیمر نیزباافزایش نسبت Al/Zr کاهش یافت دانسیته پلیمرهای در محدوده ۰/۹۴۰-۰/۹۵۰gr/cm3 بود که در محدوده پلی اتیلن سنگین است، Tg پلیمرها نیز در محدوده ۹۹/۹C – و نقطه ذوب پلیمرها در محدوده ۱۳۵±۳c بود.