سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه جم جاه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه کاتالیست
غلامحسین ظهوری – مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم، بخش شیمی
سعید احمدجو – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست

چکیده:

سیستم کاتالیستی (Ticl4/ (نوع اتواکسید) Sio2/Mgcl2 ) . زیگلر – ناتا با دو نگهدارنده sio2 و Mg(Oet)2با نسبتهای مولی متفاوت و شرایط متفاوت تهیه شد. MgC12بهترین نگهدارنده سیستم زیگلر – ناتا شناخته شده استSiO2نیز بعلت مساحت زیاد و کنترل عالی مورفولوژی مورد استفاده قرار گرفت . بدین ترتیب کاتالیست حاصل مزایای هر دو نگهدارنده را تواماً داراست. تری اتیل آلومینیوم (TEA ) به عنوان کمک کاتالیست مورد استفاده قرار گرفت کاتالیست ناهمگن حاصل از واکنش TiCl4 با دو نگهدارنده و نسبت مولی معین از Mg(OEt)2و SiO2 تحت شرایط مناسب تهیه گردید. پلیمر شدن دو غابی اتیلن در حلال هپتان نرمال با استفاده از این کاتالیست در حضور تری اتیل آلومینیوم TEA بعنوان کمک کاتالیست انجام شد. اثر نسبت مولی [TEA]:[Ti]بر فعالیت کاتالیست مورد مطالعه قرار گرفت و نسبت بهینه ای در نسبت ۵۹/۷۰:۱ = [AL ]:[Ti] با توجه به فعالیت کاتالیست در دمای ۶۰ºC و فشار ۵%+ بار (bar ) بدست آمده. ار گاز H2 به عنوان عامل انتقال زنجیر استفاده شد. افزایش غلظت گاز H2باعث کاهش محصول دهی کاتالیست گردید. اثر دما بین دماهای۴۰ تا ۷۰ºC بر رفتار پلیمریزاسیون کاتالیست و همچنین پلیمریزاسیون از فشار ۱/۵ تا فشار ۷ بار مونومر مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه در شرایط بهینه Al:Ti و دما انجام گرفت. حداکثر محصول دهی کاتالیست در دمای ۶۰ºC بدست آمد. در حالی که افزایش فشار بطور قابل توجهی باعث افزایش محصول دهی کاتالیست شد. وزن مولکولی متوسط ویسکوزینه (MV ) برای تعدادی از پلیمرهای بدست آمده، اندازه گیری شد. افزایش غلظت TEA و افزایش گاز H2باعث کاهش (MV) گردید. آنالیز عنصری انجام شده مشخص نمود که آسیاب کردن، دمای تهیه کاتالیست و اندازه ذرات SiO2بر روی ترکیب و فعالیت کاتالیست تاثیر می گذارد. مشخص گردید که اگر ذرات سیلیکا خیلی ریز و دما و زمان واکنش زیاد باشد، مقدار Ti و Mg بار گذاری شده بر روی سیلیکا افزایش می یابد و باعث کاهش فعالیت کاتالیست می گردد. مطالعات مورفولوژی نگهدارنده، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی کاتالیست و پلیمر مشخص نمود که تا حدودی پدیده کپی سازی رعایت شده که البته بستگی به شرایط پلیمریزاسیون نیز دارد. مساحت سطح کاتالیست مورد مطالعه با استفاده از روش Brunauer,(Emmett, )BET Teller حدود۳۵۹m²/g بدست آمده .