سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علیرضا مهدویان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حمیدرضا بیژن زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده شیمی، تهران

چکیده:

پلیمریزاسیون رادیکالی و محلولی اکریلآمید در حضور آغازگر پتاسیم پرسولفات در حلال D2O تا تبدیل بالا توسط اسپکتروسکپیH-NMR با قدرت تفکیک بالا مورد بررسی قرار گرفت . سینتیک واکنش بر اساس دادههای بدست آمده از طیفهای مربوطه در زمان های مختلف طی پیشرفت واکنش پلیمریزاسیون مطالعه شد . با پردازش دادهها، معادله سرعت این واکنش پلیمریزاسیون بدست آمد و درجه واکنش نسبت به هر کدام از اجزای موجود در معادله سرعت تعیین شد . درجه واکنش نسبت به غلظت آغازگر با معادله سرعت کلاسیک ) )٠/٤٥ مطابقت داشت، در حالیکه نسبت به غلظت مونومر بزرگتر از واحد ) )١/٤٩ بود . تاثیر دما هم بر سرعت پلیمریزاسیون بررسی شد و انرژی فعالسازی ٤٨/٤ KJ/mol در محدوده دمایی ٦٠-٧٥ °C بدست آمد .