سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بخش کسائیان – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
محمود ترابی انگجی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
غلامحسین ظهوری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده شیمی

چکیده:

در این مطالعه کا تالیست زیگلر ناتای غیر همگن با ساختار MgCl2 (Ethoxide type)/TiCl4 / Diether تهیه ٣- دی متوکسی پروپان بعنوان دی اتری استفاده شد که نقش الکترون ‚ ٢-دی ایزو بوتیل – ١ ‚ گردید و ماده ٢ دونر داخلی را ایفا می کر د. پلیمریزاسیون پروپلین در فاز دوغابی با استفاده از کاتالیست سنتز شده بانجام رسید و ماده تری اتیل آلومینیوم( TEA ) بعنوان کوکاتالیست استفاده گردید. مطالعات انجام شده در خصوص بررسیتأثیر پارامترهای غلظت کوکاتالیست، دما، فشار هیدروژن و فشار مونومربرروی فعالیت کاتالیست و شاخص فضا ١١ کیلوگرم پلی پر وپیلن بازای گرم / ویژگی پلیمر بود که پس از بررس ی, میزان بهینه فعالیت کاتالیست برابر با ٥ کاتالیست ساعت در شرایط ۲۲۲= A1/Tiفشار هیدروژن برابر با ۱/۵ اتمسفر و فشار مونومر ۱۰ اتمسفر بدست آمد.