سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم بنی خلف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی رفیع زاده – دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز افشار طارمی – استاد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کشاورزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کوپلیمریزاسیون موثرترین روش جهت اصلاح اثرات نامطلوب کریستالیتی بالای پلی اتیلن ترفتالات (PET) می باشد . ایزوفتالیک اسید (IPA) مهمترین کومونومری است که به منظور اصلاح خواص PETمورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استحصال شرایط بهینه سنتز ، نمونه های از کوپلیمرهای پلی اتیلن ترفتالات –کو-ایزوفتالات (PEIT) با ترکیب در صدهای مختلف از کومونومر طی فرایندی دو مرحله ای شامل استریفیکاسیون مستقیم ترفتالیک اسید و ایزوفتالیک اسید با اتیلن گلایکول و پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست آنتیموانی سنتز گردید آزمون H-NMR نشان داد که منومرهای TPAو IPA تقریبا واکنش پذیری مشابهی با EGدر واکنش استریفیکاسیون دارند و برای بررسی ریز ساختار و توزیع توالی گروه های مونومری از آزمونC-NMRاستفاده شد . نتایج حاصل بیانگر دستیابی به کوپلیمرهایی با توزیع توالی مختلف و کوپلیمرهای تصادفی با میزان رندم بودن متفاوت بود . داده های DSC نشان داد که Tg و Tm و کریستالیتی با حضورIPA در ساختار PETکاهش می یابد.