سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی رضوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
مرادپاشا اسکندری نسب – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
علی حق نظری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
صابر قنبری – عضو هیات علمی پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی زنجان

چکیده:

این تحقیق بر روی گله اصلاحی گوسفند افشاری دانشگاه زنجان انجام گرفت تنوع ژنتیکی در پنج جایگاه میکروساتلایت بررسی شد. از ۴۰ راس گوسفند (۱۰ قوچ، ۲۰ میش و ۱۰ بره) بطور تصادفی خونگیری به عمل آمد. مراحل عملی طرح شامل تهیه نمونه خون، استخراج و تلخیص DNA، تکثیر DNA با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز و الکتروفورز بود. پارامترهای مختلف تنوع درون جمعیتی و نیز تعادل هاردی-واینبرگ برای جمعیت مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. تعداد آلل ها برای جایگاه های مختلف ( ۵ آلل ) OarHH55 و (۶ آلل) OarAE101 و (۸ آلل) BM2508 و (۵ آلل) B,143 و (۷ آلل) LSCV43 بود و فراوانی آللی برای هر یک به دست آمد. نتایج دو آزمون مربع کای (X²T) و نسبت درست نمایی (G²T) برای تعادل هاردی واینبرگ، حالت عدم تعادل را برای تمامی جایگاه ها نشان داد. میانگین هیتروزیگوسیتی به دست آمده برای کل جایگاه ها ۰/۷۶ برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که علی رغم اعمال اصلاح انتخابی برای چند سال متمادی و نیز سیستم جفت گیری بسته گله، هنوز سطح بالایی از هیتروزیگوسیتی در گله مورد نظر وجود دارد.