سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمدرضا بندگی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی
محسن فیروز رای – دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم پایه، گروه بیوشیمی
عبدالوهاب احسانی زنوز – دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم پایه، گروه بیوشیمی
محمد رضا اکبری عید گاهی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

چکیده:

مطالعات متعددی، همراهی تغییرات ژنتیکی مجموعه ژنی ApoAI-CIII-AIV با هیپرلیپیدمی را نشان داده اند. به دلیل همراهی پلی مورفیسم های (MspI (+ 83 BP و MspI ( ­۷۵ bp در انتهای ۵ ژن AI با هیپرلیپیدمی در بعضی نژادها، مطالعه حاضر پلی مورفیسم های فوق را در بیماران ایرانی مبتلا به هیپریلیپیدمی اولیه بررسی می کند. فراوانی آلل نادر (-) پلی مورفیسم MspI + 83 BP در گروه هیپرلیپیدمیک و کنترل به ترتیب ۰/۱ و ۰/۰۳ بود که اختلاف معنی دار نشان داد. ( P=0.006) فراوانی آلل نادر (A) پلی مورفیسم bp -75MspIبدر گروه کنترل و هیپرلیپیدمیک به ترتیب ۰/۱۲ و ۰/۱۷ بود که اختلاف معنی دار نبود. ما نتیجه گرفتیم که پلی مورفیسم bp 83+MspI در این بیماران ایرانی مبتلا به هیپر لیپیدمی اولیه همراه با هیپرلیپیدمی است ولی این ارتباط در مورد پلی مورفیسم دیده نشد.