مقاله پماد موپيروسين در كنترل عفونت هاي ناشي از كاتترهاي وريد مركزي: يك كارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۴۲۸ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: پماد موپيروسين در كنترل عفونت هاي ناشي از كاتترهاي وريد مركزي: يك كارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موپيروسين
مقاله كاتتر وريد مركزي
مقاله عفونت بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت هاي ناشي از كاتترهاي وريد مركزي از مهمترين عوارض كاربرد اين كاتترها محسوب مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير پماد موپيروسين در پيشگيري از بروز اين عفونت ها است.
روش بررسي: مطالعه بر روي بيماران بخش جراحي كه در بيمارستان اميراعلم تهران بستري شده و به دلايلي نياز به كاتتر وريد مركزي داشتند انجام گرديد. بيماران به طور تصادفي به دو گروه هدف و شاهد تقسيم شدند. براي گروه هدف جهت پانسمان محل تعبيه كاتتر از پماد موپيروسين استفاده شد و پانسمان گروه شاهد بدون استفاده از موپيروسين انجام شد. براي كليه بيماران محلول كلر هگزيدين دو درصد به عنوان آنتي سپتيك موضعي و محلول اتوكساپارين به صورت تزريق وريدي به كار گرفته شد. در صورت بروز علايم عفونت موضعي و يا سيستميك و يا گذشت ده روز از زمان تعبيه كاتتر مركزي، كاتتر خارج شده و جهت كشت نيمه كمي ارسال مي گرديد.
يافته ها: ۱۱۸ بيمار واجد شرايط )۶۱ نفر در گروه شاهد و ۵۷ نفر در گروه هدف) مطالعه را به پايان رساندند. ۸۸ كاتتر در گروه شاهد و ۸۴ كاتتر درگروه هدف كار گذاشته شد. در زمان برداشتن كاتترها ۲۹ بيمار (۱۶ نفر در گروه شاهد و ۱۳ نفر در گروه هدف) كلونيزاسيون باكتريال، ۱۶ بيمار عفونت سيستميك ۱۰) مورد در گروه شاهد و شش مورد در گروه هدف) و دو مورد عفونت موضعي (دو مورد در گروه شاهد و صفر در گروه هدف) پيدا كردند. شيوع عفونت سيستميك و موضعي و كلونيزاسيون باكتريال ناشي از كاتتر در دو گروه تفاوت معني داري با يكديگر نداشت.
نتيجه گيري: پماد موپيروسين تاثيري در پيشگيري از عفونت ناشي از كاتتر وريد مركزي نداشت.