مقاله پنج گام کليدي در تدوين و ترويج منشور اخلاقي سازمان پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: پنج گام کليدي در تدوين و ترويج منشور اخلاقي سازمان پليس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منشور اخلاق
مقاله اخلاق سازمان پليس
مقاله رفتار سازماني
مقاله اخلاق حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خوزاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از دل مشغولي هاي عمده سازمان ها از جمله سازمان هاي نظامي لزوم توجه کارکنان آنان به منشور اخلاقي مي باشد. زيرا منشور اخلاقي تعهد نامه اي است که در حفظ و تعالي مستمر روحيه، منزلت، انسجام کارکنان از يک سو و رضايت عامه مردم از خدمات پليس از سوي ديگر را به دنبال دارد. بر اين اساس چند سالي است توجه به تدوين منشور اخلاق در سازمان هاي پليسي مورد توجه قرار گرفته است، در اين ميان انتقاداتي نيز به اين منشورها يا نظام نامه هاي اخلاقي وارد بوده و ضروري است جهت تدوين بهينه آن ها راه کارهاي لازم ارايه شود، لذا با هدف بهينه نمودن تدوين منشور اخلاق منتج از ايرادات وارده فعلي، گام هاي کليدي در تدوين و ترويج منشور اخلاق احصا و با روش مروري به مطالعه آن ها مي پردازيم. در اين مقاله پس از احصاي ايرادات وارده به منشورهاي فعلي که برخي از آن ها عبارتند از: تاکيد بر وظايف افراد، عدم پوشش دادن تمامي مسووليت هاي سازمان و خيالي و حرفي بودن آن ها با توجه به جايگاه منشور اخلاق در ترويج اخلاق در سازمان،اخلاق فردي را در منشور مورد توجه قرار نمي دهيم و مراحل ذيل را نيز براي ايرادات ديگر تدارک مي بينيم:
۱- تقسيم سازمان پليس برحسب ماموريت هاي تخصصي؛
۲- تشکيل کارگاه هاي تدوين منشور اخلاق؛
۳- تعيين مسووليت هاي اخلاقي هر حوزه.