سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
وجیهه ثابتی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مدرس هاشمی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تا کنون روشهای متعددی برای پنهان نگاری در تصویر پیشنهاد شدهاست. بسیاری از روشهای ارائه شده از جاسازی دربیت کم ارزش پیکسلهای تصویر(LSB-M و LSB-F) استفاده میکنند. روش پیشنهاد شده در این مقاله ترکیب دو ایده جاسازی پرظرفیت و وفقی با روشLSB-Mساده است. به عبارت دیگر، روش افزایش ظرفیت را با استفاده از ایده وفقی به گونهای اصلاحمیکنیم که تغییرات هیستوگرام را نسبت به روش پرظرفیت کاهش دهد و از طرف دیگر، ظرفیت جاسازی را نسبت به روش LSB-M وفقی افزایش دهد. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش ارائه شده، بدون کاهش ظرفیت جاسازی در تصویر کلیه حملاتی را ناکام میگذارد که با بررسی هیستوگرام تصویر قصد حمله به این روش را دارند.