سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی ابوالقاسمی – دانشجوی دکتری مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقائی نیا – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ص

چکیده:

دراین مقاله یک روش پنهان شکنی بر اساس گشتاورهای زرنیک تصویر ارائه شده است. از گشتاورهای زرنیک به عنوان ویژگی های جهت تمایز تصاویر پوشانه و گنجانه استفاده شده است و با استفاده از قید جداساز خطی فیشر (FLD)، ماتریس تبدیل جهت حداکثر نمودن جدائی پذیری کلاسها بدست می آید. سپس از روی ویژگیهای حاصل و با آموزش یک شبکه عصبی با یک لایه مخفی، طبقه بندی تصاویر گنجانه و پوشانه انجام شد. آزمایشات بر روی ۱۲۰۰ تصویر برای آلگوریتم های پنهان سازی مختلف Zhu , Corvi, Coxانجام شد و نرخ آشکارسازی کلی ۹۴/۵ درصد بدست آمد که نشان می دهد این ویژگی ها برای پنهان شکنی مناسب می باشند.