سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
مسعود جلالی –
وهاب کمریان –
علی شاهبایی کوتنایی –

چکیده:
پهنه بندی اقلیمی وشناخت مهمترین عوامل و عناصر تأثیرگذار بر ناحیه، یکی از راه های شناسایی نواحی اقلیمی است. برای شناخت صحیح و جامع از اقلیم استان های یزد و کرمان، پهنه بندی اقلیمی به روش های نوین آماری (تحلیل مؤلفه های مبنا، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای) انجام شد. برای این منظور تعداد ۱۵ متغیر اقلیمی از ۱۵ ایستگاه سینوپتیک محدوده ی مورد نظر انتخاب گردید. سپس طی فرایند میانیابی به روش کریجینگ، ماتریس پهنه ای به ابعاد۱۵×۱۳۷۹ بدست آمد و مبنای ناحیه بندی قرار گرفت. روش تحلیل مؤلفه ی مبنا نشان داد که اقلیم منطقه ساخته ی سه مؤلفه ی، دمایی، بارشی و رطوبتی می باشد. مؤلفه ی دما و بارش با ۸۶% پوشش بیشترین تأثیر را در اقلیم منطقه داشتند. تحلیل عاملی نیز اقلیم منطقه را متأثر از سه عامل، دمایی، بارشی-رطوبتی و روزهای همراه با بارش و توفان تندری نشان داد، که از بین این عوامل، دما و بارش-رطوبت با توجیه ۸/ ۸۵% از واریانس کل بیشترین نقش را در اقلیم استانهای یزد و کرمان ایفا می کنند. تحلیل خوشه-ای بر روی ۳ عامل اقلیمی، وجود ۳ ناحیه ی اقلیمی در محدوده ی مورد مطالعه را نشان داد