سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب الدین زارعزاده مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری، دانشگاه تهران
محمد مهدوی – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به پتانسیل خوب منابع آب زیرزمینی در دشت یزد- اردکان و ابرکوه در مقایسه با منابع آب سطحی، انجام مطالعات کیفیت منابع آب زیرزمینی این دشتها از اهمیت بسزایی برخوردار است و چون قسمت اعظم بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در این دو دشت برای آبیاری اراضی کشاورزی است، باید مدیریتی صحیح در مصرف آب در بخش کشاورزی اعمال کرد. یکی از اصول مدیریت در منابع آب اطلاع از وضع موجود و روند تعییرات آن با گذشت زمان است. بدین منظور از آمار ۵۰ چاه بر مبنای توزیع یکنواخت و دوره مشترک آماری از سال آبی۸۲-۸۱ تا ۸۷-۸۶ و دیاگرام ویلکوکس برای طبقهبندی کیفیت سفرهآب زیرزمینی استفاده شد. برای تهیه نقشه پهنهبندی قابلیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی از نرم افرارARCGIS9/2و از روش تیسن استفاده گردید. نقشههای پهنهبندی کیفیت آب بر اساس طبقهبندی ویلکوکس نیز نشان میدهند در انتهای دوره مطالعاتی، کیفیت منابع آب زیرزمینی در نواحی نامناسبتر شدهاند. نتایج حاصل از این بررسی میتواند در تصمیمگیریها و برنامه ریزی برای مدیریت صحیح بر منابع آب دشت یزد – اردکان و ابرکوه مورد استفاده قرار گیرد