سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن عسگری – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه کارون بزرگ به عنوان پرآب ترین و طویل ترین رودخانه کشور، در مسیر خود، آب شرب ۶۱ شهر و صدها روستای مسیر را تأمین می نماید . این رودخانه به همراه رودخانه دز در حدود یک پنجم منابع آب سطحی کشور را تشکیل می دهند . منابع اصلی آلاینده آب این رودخانه ها منابع آلاینده صنعتی، شهرک های صنعتی، فاضلاب های شهری، زه آب های کشاورزی و کشت و صنعتها می باشند . بررسی اندازه گیری های کیفی انجام شده، نشان می دهد کیفیت آب رودخانه از نظر متغیرهای کیفی متعددی به خصوص TDS ، باکتریهای کلیفرم گوارشی ٢ و فلزات سنگین از استانداردهای کیفیت آب رودخانه تخطی می کند . پهنهبندی کیفی آب رودخانه میتواند اطلاعات ضروری برای توسعه سیاست های مدیریت کیفی آب رودخانه را به دست دهد . در این مقاله، یک شیوه نوین برای پهنهبندی کیفی رودخانهها با استفاده از کلاس – بندی ماشینهای بردار پشتیبان ارائه شده است . هدف تعیین بازه های مشابه از نظر آلودگی، تعیین کلاس های مختلف برای کیفیت آب در بازه های مختلف رودخانه و شناسایی بازه های بحرانی است . ماشینهای بردار پشتیبان ابزار جدید و قدرتمندی برای فراهمکردن راه حلهایی برای دستهبندی و رگرسیون میباشند . کارایی روش پیشنهادی با استفاده از اطلاعات کیفی آب جمعآوری شده از نقاط پایش کیفی در طول رودخانههای کارون و دز ارزیابی شده است . نتایج نشان میدهند که شیوه پیشنهاد شده میتواند اطلاعات با ارزشی برای
پشتیبانی از تصمیم گیری و کمک به مدیریت کیفی آب در این ناحیه ارائه کند .