سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالعلی غفاری – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
ادی دپائو – استاد پژوهش، مرکز تحقیقات بین المللی کشاورزی در مناطق خشک ( ایکاردا )
سیدابوالفضل میرقاسمی – سازمان جنگل ها مراتع و آب خیزداری کشور

چکیده:

پهنه بندی اگرواکولوژی ، تلفیقی از لایه های اطلاعاتی محیطی اسـت کـه در آن منـابع آب قابـل دسـت رس، اقلـیم، پـستی و بلندی، و شرایط خاک به صورت یک مجموعه همگن زیست محیطی در ارتباط با سیـستم هـای زراعـی مـشخص ، کـاربری اراضی و تنوع زیستی بررسی می گردد . پهنه بندی اگرواکولوژی یک ابـزار ضـروری در برنامـه ریـزی کـشاورزی محـسوب می شود . بـا تلفیـق اجـزاء اصـلی و مـوثر کـشاورزی، امکـان بررسـی همـه جانبـه شـرایط تولیـد فـراهم شـده و پتانـسیل هـا و محدودیت های محیطی بهتر بررسی گردیده و تصمیم گیرندگان کـشاورزی بـا داشـتن یـک نقـشه جـامع و کامـل بـ ه جـای نقشه های واحد و پراکنده، تصمیمات درستی اتخاذ می کنند .
در این مطالعه، نقشه پهنه بندی اگرواکولوژی حوزه آب ریز رودخانه کرخه با استفاده از داده های درازمدت هواشناسی (۱۹۷۳-۱۹۹۸) ، نقــشه هــای کــاربری اراضــی و پوشــش گیــاهی ( اســتخراج شــده از تــصاویر مــاهواره ای ) و لایــه اطلاعــاتی خاک شناسی به کمک نرم افزارهای GIS تجزیه و تحلیـل و نهایتـاً تلفیـق شـد کـه در آن ۴۶ واحـد همگـن قابـل شناسـائی می باشد که از این تعداد ۵ ناحیه ( منطقه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم و خیلی گرم با کـاربری زراعـت دیـم و بدون محدودیت خاک با مساحت ۱۸/۲۶ درصد ، منطقه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم و خیلی گرم با کاربری جنگل و خاک های دارای رخنمون سنگی و کم عمق با مساحت ۱۷/۰۴ درصد، منطقه نیمه خشک با زمستان سـرد و تابـستان گرم با کاربری زراعت دیم و بدون محدودیتخاک با مساحت ۱۰/۲۶ درصد، منطقه نیمه خشک با زمستان سرد و تابـستان گرم با کاربری مرتع و خاک های دارای رخنمون سنگی و کم عمق با مساحت ۹/۲ درصـد، منطقـه نیمـه خـشک بـا زمـستان خنک و تابستان گرم و خیلی گرم با کاربری زراعت آبی و بدون محدودیت خاک و توپوگرافی با مـساحت ۴/۸۶ درصـد ) حدود ۶۰ درصد حوزه را شامل می شود .