مقاله پهنه بندي آستانه بحران خشکسالي استان فارس با كاربرد شاخص معيار بارش SPI و GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي آستانه بحران خشکسالي استان فارس با كاربرد شاخص معيار بارش SPI و GIS
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص SPI
مقاله پهنه بندي
مقاله مديريت بحران خشکسالي
مقاله آستانه بحران خشکسالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهيان رامين
جناب آقای / سرکار خانم: جامع عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: آريان فر رامين
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با كاربرد شاخص SPI، داده هاي بارش سالانه ۳۳ ايستگاه سينوپتيک و باران سنجي سطح استان فارس طي سال هاي دوره آماري ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نمودار و نقشه هاي پهنه بندي فراواني، شدت، دوره تداوم و آستانه بحران بارندگي بهار، پاييز و زمستان استان فارس تهيه گرديدند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که از نظر شدت خشکسالي سالانه، بيش ترين فراواني مربوط به خشکسالي هاي ملايم بوده و در مرحله بعدي خشکسالي هاي متوسط تا بسيار شديد قرار دارند.
از لحاظ دوره تداوم، دوره تداوم يکساله بيش ترين و دوره تداوم ۴ و ۵ ساله کم ترين فراواني را در کل ايستگاهها شامل مي شوند. آستانه بحران خشکسالي زمستان در مناطق پر بارش استان بين ۲۶۷ تا ۴۷۸ ميليمتر و در نواحي کم بارش ۵۶ تا ۱۶۲ ميليمتر مي باشد.
روي هم رفته، مناطق جنوبي و شرقي و بخش هايي از مناطق مرکزي و غربي بيش تر از ديگر نقاط استان شاهد خشکسالي بوده اند.افزون بر آن، شهرهاي پر بارش استان مانند کازرون، نورآباد و سپيدان کم ترين ترسالي شديد و بسيار شديد و بيش ترين خشکسالي حاد را شاهد بوده اند.
به طور كلي، بر اساس شاخص SPI دوازده ماهه، چندين دوره خشکسالي طي سال هاي زراعي مشخص گرديده اند؛ به گونه اي كه فاصله هاي بين دوره هاي خشکسالي ۲، ۴، ۵، ۶ و ۱۱ ساله مشاهده شده اند.