مقاله پهنه بندي آگروکليمايي مرکبات در استان لرستان با استفاده از مدل همپوشاني شاخص و منطق فازي و مقايسه مدل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آمايش محيط از صفحه ۲۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي آگروکليمايي مرکبات در استان لرستان با استفاده از مدل همپوشاني شاخص و منطق فازي و مقايسه مدل ها
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان لرستان
مقاله مرکبات
مقاله اقليم
مقاله روش هم پوشاني شاخص
مقاله روش منطق فازي
مقاله مدل AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياييان فيروزآبادي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: خندان سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده انوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بين عوامل مختلف تاثيرگذار در توليد محصولات کشاورزي، شرايط جوي و اقليمي از مهم ترين متغيرهاي محيط طبيعي بوده که انسان در مقياس کوچک و آن هم با صرف هزينه هاي گزاف، قادر به کنترل آن نيست. بنابراين تنها راه ممکن براي مقابله با محدوديت هاي طبيعي به خصوص محدوديت هاي اقليمي، شناخت اين محدوديت ها و سازگاري با آن ها و لحاظ مديريت محصولات زراعي است. در اين مطالعه نيز به پهنه بندي اراضي مستعد باغات مرکبات در سطح استان لرستان پرداخته شده تا بهترين مکان ها براي کاشت مرکبات از لحاظ پارامترهاي محيطي به ويژه عناصر اقليمي در اين محدوده مشخص گردد. در اين بررسي، عناصر اقليمي دما، بارش، درجه روز از ۶ ايستگاه سينوپتيک در سطح استان لرستان و پارامترهاي محيطي ارتفاع، شيب، جهت شيب، فاصله از شبکه هيدروگرافي و خاک به عنوان فاکتورهاي موثر در پهنه بندي اراضي مستعد مرکبات استان لرستان، مورد بررسي و استفاده قرار گرفت.
ابتدا داده هاي مربوط به عناصر اقليمي استخراج و اطلاعات موردنظر به دست آمد، سپس نقشه هاي مربوط به اين پارامترها و عناصر در نرم افزار Arc GIS با روش هاي مختلف مانند درون يابي و … تهيه شده و اين نقشه ها با استفاده از منطق همپوشاني شاخص و منطق فازي و معيارهايي که براي کاشت درخت مرکبات در نظر گرفته مي شود، استاندارد شده و به هر کدام وزن خاصي داده شده است. سپس همه نقشه هاي استاندارد شده با استفاده از مدل AHP با هم تلفيق و نقشه پهنه بندي اراضي مستعد کاشت مرکبات در استان لرستان به دست آمد. بدين ترتيب در نقشه نهايي به روش هم پوشاني شاخص، ۵۶/۹۸۱۵۲۳ هکتار از اراضي استان براي کشت مرکبات بسيار مناسب، ۱۴/۹۶۸۹۲۱ هکتار داراي قابليت متوسط و ۲۲/۹۲۲۱۷۵ هکتار نيز براي کاشت مرکبات نامناسب هستند.
در نقشه نهايي به روش منطق فازي نيز ۲۳۱/۱۰۰۳۲۱۸ هکتار از اراضي استان براي کشت مرکبات بسيار مناسب، ۹۸۲/۱۰۱۸۴۹۷ هکتار داراي قابليت متوسط و ۴۲۸/۸۳۷۳۸۶ هکتار نيز براي کاشت مرکبات نامناسب هستند. نتايج نهايي نشان مي دهد که نقش هر يک از عناصر اقليمي و زميني، متناسب با مراحل مختلف رشد و در مناطق استان متفاوت است و از طريق تلفيق لايه هاي موثر در فرآيند کاشت مرکبات در محيط GIS، امکان شناخت مناطق جهت کاشت مرکبات وجود دارد.