مقاله پهنه بندي اقليم کشاورزي جنوب و جنوب غرب ايران با استفاده ازروش تجزيه خوشه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي اقليم کشاورزي جنوب و جنوب غرب ايران با استفاده ازروش تجزيه خوشه اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي اقليم
مقاله اقليم کشاورزي
مقاله جنوب و جنوب غرب ايران
مقاله تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله جهت پهنه بندي اقليمي مناطق جنوب و جنوب غرب ايران، براي مطالعات کشاورزي، ۴۴ ايستگاه سينوپتيک واقع در استانهاي خوزستان، چهار محال بختياري، ايلام، کهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، فارس و بوشهر انتخاب گرديد. داده هاي حاصل از ۱۵ پارامتر اقليمي موثر بر محصولات کشاورزي براي يک دوره ۲۰ ساله جمع آوري شد و جهت تعيين موثرترين پارامترهاي اقليمي – کشاورزي، روش تجزيه به مولفه هاي اصلي(PCA)  مورد استفاده قرار گرفت. ۳ مولفه اول که توجيه کننده ۸۵ درصد واريانس متغيرها بود، انتخاب و از اين ۳ مولفه ۱۱ متغير به عنوان موثرترين پارامترهاي اقليمي- کشاورزي شناخته شد. اين متغيرها عبارت بودند از: ميانگين حداقل درجه حرارت، ميانگين درجه حرارت روزانه، تعداد روزهاي با ماکزيمم درجه حرارت ۳۰ و بالاتر، تعداد روزهاي باراني، تعداد روزهاي طوفاني (باد شديد و باران)، تعداد روزهاي ابري کامل، ميانگين رطوبت نسبي، کل بارش ماهانه، تعداد روزهاي برفي، تعداد روزهاي آفتابي و تعداد روزهاي نيمه آفتابي. داده هاي حاصل از متغيرهاي اقليمي انتخاب شده، سپس توسط روش تجزيه خوشه اي همبستگي متوسط (Average linkage) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. پس از دستيابي به دندروگرام حاصل، برش دندروگرام از ناحيه اي زده شد که ۹ پهنه اقليمي براي ۴۴ ايستگاه سينوپتيک انتخاب شده بدست آيد. افزون بر اين به منظور ارزيابي نتايج حاصل از تجزيه خوشه اي، از روش تجزيه تابع تشخيص، در طبقه بندي اقليمي کشور استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد که ۹۷٫۷ درصد ايستگاه ها بطور صحيح در گروه هاي مربوط به خود جاي گرفته بودند. مشابهت نسبي نوع پوشش گياهي مناطقي که در يک دسته قرار دارند و ارقام زراعي مورد کشت و کار در هر دسته نشان دهنده اين مساله است که پهنه بندي اقليمي مذکور به واقعيت امر بسيار نزديک بوده و مي تواند جهت مطالعات کشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.