مقاله پهنه بندي تحول کارست در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي تحول کارست در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GIS
مقاله پهنه بندي
مقاله کارست کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي امجد
جناب آقای / سرکار خانم: شوهاني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: علايي طالقاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان کرمانشاه با مساحتي حدود ۲۸۶/۲۴۹۵۳ کيلومترمربع در ميانه ضلع غربي کشور واقع شده است که قسمت عمده آن در داخل زون هاي زاگرس رورانده و چين خورده قرار دارد و اغلب ارتفاعات آن از سازندهاي سخت (کربناته) تشکيل شده است. پهنه هاي کارستي استان کرمانشاه نقش مهمي در تامين و تغذيه آبخوانها دارد. به همين دليل براي شناسايي اين پهنه ها و ميزان تحول آنها در اين پژوهش اقدام به پهنه بندي تحول کارست و تهيه نقشه آن شده است. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق ابتدا چاله هاي بسته سطحي به عنوان شاخص تحول کارست با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي ۵۰۰۰۰/۱ و تصاوير ماهواره اي ۵ متر (BW) IRS شناسايي، نقشه آنها تهيه و پس از بررسيهاي آماري و تاييد ارتباط نقشه ها با موضوع به کمک مربع کاي و عمليات ميداني، هفت عامل، ارتفاع، ليتولوژي، ژئومورفولوژي (زمين ساخت)، دما، بارش، تبخير و شيب به عنوان عوامل موثر در تحول کارست انتخاب شده اند. پس از رقومي کردن کليه داده هاي مربوط به آن براي ارزشگذاري (وزن دهي) طبقات نقشه هاي عامل از روشهاي آماري تحليل سلسله مراتبي (قضاوت کارشناسي)، تراکم سطح، ارزش اطلاعاتي، وزن متغيرها و روش تجربي استفاده شده است، درنهايت در محيط GIS، نقشه هاي عامل هم پوشاني و نقشه هاي پهنه بندي تحول کارست با ۵ روش مذکور به دست آمده است. در بين روشهاي به کار گرفته شده براي پهنه بندي، روش ارزش اطلاعاتي بيشترين انطباق را با شاخص انتخاب شده (چاله هاي بسته) در منطقه مطالعه شده دارد.
نقشه هاي پهنه بندي به دست آمده علاوه بر تعيين مناطق با درجات مختلف تحول اشکال کارست در استان، محدوده هاي داراي شرايط مساعدتر فعاليت کارست در اقليم حاضر را نيز نشان مي دهد. همچنين در اين تحقيق مشخص مي شود که توده آهکي بيستون نسبت به ساير سازند ها در واحد ساختماني زاگرس رورانده و نسبت به ساير واحد هاي ساختماني (زاگرس چين خورده و زون دگرگوني) تحول بيشتر است. با توجه به نتايج به دست آمده در نقشه نهايي مي توان به اين نتيجه رسيد که هر جا در استان کرمانشاه تحول کارست بيشتر است، به احتمال زياد منابع آب زير زميني نيز غني مي باشد که در برنامه ريزي ها بايد به آن توجه ويژه داشت.