مقاله پهنه بندي توسعه يافتگي واحدهاي سنگ شناختي كارستي به روش A.H.P که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي توسعه يافتگي واحدهاي سنگ شناختي كارستي به روش A.H.P
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارست
مقاله هيدروژئولوژي
مقاله AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي راد مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حال حاضر به منظور تعيين ميزان شدت كارستي شدن عمدتا از روش هاي اجرايي استفاده مي شود كه معمولا بسيار پر هزينه و زمان بر مي باشند. فرآيند تحليل سلسله مراتبي (Analythical hierarchy process) يا AHP به عنوان يكي از بارزترين فنون تصميم گيري و مديريتي چند منظوره براي وضعيت هاي پيچيده اي كه سنجه هاي چند گانه و مختلفي دارند، ابزار تصميم گيري مناسبي است.
هدف: مقاله حاضر تصميم به معرفي روش جديد  AHPدر تعيين ميزان توسعه يافتگي واحدهاي سنگ شناختي كارستي دارد.
روش بررسي: پارامترهاي موثر در توسعه كارست يك منطقه موردي در جنوب غرب استان مركزي بر اساس الگوي مقايسات زوجي تعيين شد. سپس ضمن تشكيل درخت سلسله مراتب تصميم در سه سطح زوجي گزينه ها، استخراج الويت ها و تعيين وزن نهايي گزينه ها، در نهايت چهار بلوك عمارت، شازند، ازنا و بصري با هم مقايسه شد.
نتايج: بلوك عمارت در منطقه بيشترين و بلوك بصري داراي كمترين توسعه يافتگي است و از دو بلوك ازنا و شازند، بلوك ازنا داراي توسعه يافتگي بيشتري مي باشد.
نتيجه گيري: روش AHP امکان بررسي ميزان توسعه يافتگي مناطق کارستي را با حداقل زمان و هزينه و با داشتن اطلاعات زياد يا کم فراهم مي سازد.