مقاله پهنه بندي حداکثر بارش روزانه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي حداکثر بارش روزانه ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله حداکثر بارش روزانه
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله گشتاورهاي خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خام چين مقدم فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: منشوري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رگبارهاي شديد عامل توليد سيلاب هاي مخرب اند. معمولا تحليل رگبارهاي ساعتي در حوضه هاي بدون آمار يکي از پارامترهاي اصلي تحليل سيلاب هاست. تعيين رگبار حوضه نياز به تحليل منطقه اي رگبارها و انتقال آن ها به مرکز ثقل حوضه دارد. حداکثر بارش روزانه (P24) قابل دسترس ترين رگبارهاي هر منطقه است. اين بارش قابل تفکيک به رگبارهاي ساعتي است. بنابراين تحليل نقطه اي و منطقه اي از ضروريات طرح هاي اب و هواشناسي است. پهنه بندي مي تواند گام مثبت و کارا در تحليل رگبارها و سيلاب هاي مولد باشد. براي پهنه بندي بايد از روش هاي قديمي اقليم بندي و يا روش هاي آماري جديدتر مانند تحليل خوشه اي و آزمون هاي همگني گشتاورهاي خطي استفاده کرد. در اين پژوهش از روش دوم استفاده شده است. کليه ايستگاه هاي باران سنج کشور(۳۹۶ ايستگاه) که زير نظر سازمان هواشناسي کشور و وزارت نيروست انتخاب و تمام آمارهاي آنها از بدو تاسيس تا آخرين سال اعلام شده(۲۰۰۵) به کار گرفته شده اند. گشتاورهاي خطي به داده هاي پرت حساسيت کمتري دارند و مرز مشخصي براي اندازه نمونه تعريف نمي کنند. يعني مي توان از طول دوره هاي اماري متفاوت ايستگاه ها استفاده کرد. لذا از تمام آمار ايستگاه استفاده شده است. آزمون هاي پايه شامل: تصادفي بودن، استقلال، همگني، داده پرت و ايستائي انجام و تعداد ۲۶۶ ايستگاه به علت نداشتن شرايط لازم حذف و ۱۳۰ ايستگاه در تحليل شرکت کرده اند. روش مولفه هاي اصلي براي حذف متغيرهاي غيرضرور به کار گرفته شد که ضرورت فقط ۶ متغير( ارتفاع، ميانگين و انحراف معيار بارش سالانه و حداکثر روزانه و نسبت بارش زمستان به بهار) از ۲۱ متغير تاييد شد. روش تحليل خوشه اي سلسله مراتبي را براي پهنه بندي ايستگاه ها مورد استفاده قرار داده و کشور به هفت ناحيه تفکيک شده است. اين نواحي در نقاط مختلف ايران پراکنده بوده و نقشه پهنه بندي انها ارایه شده است. آزمون هاي گشتاورهاي خطي براي تاييد همگني هفت ناحيه به کار رفته است. نتايج اين آزمون ها همگني و همنوایي را براي اين هفت ناحيه تاييد مي کند.