مقاله پهنه بندي حرکات توده اي با استفاده از مدل LNRF (مطالعه موردي حوضه سد كلان ملاير) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي حرکات توده اي با استفاده از مدل LNRF (مطالعه موردي حوضه سد كلان ملاير)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حركات توده اي
مقاله سد كلان
مقاله پهنه بندي
مقاله LNRF،AecGIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرور جليل الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ايلدرمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني حبيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حركات توده اي يكي از مخاطرات طبيعي است كه از نظر فراواني و شدت وقوع، خسارت هاي مستقيم (مسدود كردن راهها و مسير آبراهه ها، مدفون كردن مناطق مسكوني و تاسيسات خدماتي) و خسارت هاي غيرمستقيم (اثرات ناگوار زيست محيطي، هدر رفتن خاك، افزايش رسوبات و كاهش ظرفيت مخازن سدها) را به دنبال دارد.
تحقيق حاضر در حوضه سد كلان ملاير با هدف مشخص كردن عوامل موثر در حركات توده اي و شناسايي نواحي مستعد حركات توده اي و تعيين وزن كه بيانگر ميزان نقش اين عوامل در وقوع حركات توده است، صورت گرفته است. از بين عوامل موثر در وقوع حركات توده اي عوامل ليتولوژي، فاصله از گسل، شيب، سطوح ارتفاعي و ميزان بارش در اين تحقيق انتخاب گرديد. با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي، توپوگرافي و عكس هاي هوايي در قالب سستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و نرم افزار AreGIS نقشه هاي تحقيق بصورت رقومي و لايه بندي و براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از طريق بررسي متغيرهاي موثر از مدلLNRF بعنوان ابزار مفهومي تحقيق استفاده گرديد. در خاتمه با وزن دادن به عوامل موثر و جمع جبري آنها نقشه پهنه بندي خطر حركات توده اي با همپوشاني نمودن لايه هاي مختلف تهيه گرديد و نتايج نشان مي دهد كه مدل LNRF كارايي خوبي براي بررسي داده ها و پهنه بندي حركات توده اي در حوضه سد كلان را نشان مي دهد.