مقاله پهنه بندي حساسيت دامنه ها به ناپايداري (لغزش) در حوضه آبخيز جوانرود با استفاده از مدل آماري دو متغيره تراکم سطح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي حساسيت دامنه ها به ناپايداري (لغزش) در حوضه آبخيز جوانرود با استفاده از مدل آماري دو متغيره تراکم سطح
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله حرکات توده اي
مقاله مدل آماري دو متغيره تراکم سطح
مقاله حوضه آبخيز جوانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي طالقاني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جابجايي توده اي مواد از قبيل لغزش از جمله فرآيندهاي دامنه اي مشکل آفرين در حوضه جوانرود واقع در شمال غرب زاگرس چين خورده است. زيرا اين پديده تخريب اراضي جنگلي، زمين هاي کشاورزي و مراتع اين منطقه را به همراه داشته و براي تردد جاده اي نيز يک تهديد به شمار مي رود. از اين رو شناسايي پهنه هاي حساس به زمين-لغزش براي ساکنين منطقه حائز اهميت است. مطالعه حاضر در اين راستا صورت گرفته است و جهت نيل به اين هدف نيز از روش آماري دو متغيره تراکم سطح استفاده شده است.
براي اين منطور ابتدا لايه پراکنش ۳۱ نقطه لغزشي به وقوع پيوسته درسطح حوضه به عنوان متغير وابسته و ۸ لايه تاثيرگذار بر وقوع لغزش مانند ليتولوژي، شيب، فاصله از جاده، فاصله از زهکش، فاصله از سکونتگاه، جهت گيري دامنه، شکل دامنه (مورفولوژي) و کاربري اراضي به عنوان متغيرهاي مستقل تهيه گرديدند. سپس از طريق هم پوشاني و قطع يک به يک نقشه هاي عامل با نقشه پراکنش لغزش به طور مستقل و جداگانه، تراکم سطح لغزش در هر رده يا طبقه از عوامل فوق محاسبه گرديد. آنگاه از ترکيب و تلفيق مقادير وزني تمام لايه ها با فرض وجود يک حداقل همبستگي بين هر متغير با متغير ديگر، نقشه پهنه بندي پتانسيل لغزش در ۴ سطح: پهنه با خطر خيلي زياد، پهنه با خطر زياد، پهنه با خطر متوسط و پهنه با خطر کم به دست آمد. نتايج نشان داده است که از نظر ليتولوژي، رخداد بيشترين مقدار لغزش بر روي دو واحد گورپي و راديولاريت بوده است. از لحاظ شيب، طبقه شيب ۶-۱۸ درصد، از نظر جهت گيري دامنه، دامنه هاي رو به شمال شرق و از نظر شکل دامنه و کاربري اراضي نيز، اراضي تپه ماهوري با دامنه هاي محدب و منظم و پوشيده از جنگل بلوط تخريب شده بيشترين مقدار تراکم لغزش را به خود اختصاص داده اند. اما مهمترين نتيجه، تبعيت بيشترين تراکم نقاط لغزشي تا شعاع ۲۰۰ متري از جاده و بستر زهکش ها بوده است. بر اساس اين نتايج حدود ۶۵ درصد از اراضي حوضه جوانرود داراي پتانسيل لغزش با خطر زياد و خيلي زياد است.