مقاله پهنه بندي حساسيت سيل خيزي حوضه آبريز گاوه رود با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي حساسيت سيل خيزي حوضه آبريز گاوه رود با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيل خيزي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله آبخيزداري
مقاله گاوه رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهم ترين مسايلي که در مديريت آبخيزداري حوضه هاي آبريز مطرح است محاسبه ميزان شدت سيل خيزي زير حوضه ها مي باشد. اين مطالعه در تعيين اولويت اقدامات آبخيزداري نقش اساسي دارد. به طور يقين شناسايي عوامل موثر در ميزان شدت سيل خيزي مي تواند در برآورد شدت سيل خيزي حوضه هاي فاقد آمار هيدرومتري نيز بسيار کارآمد باشد. هدف مقاله حاضر شناسايي عوامل موثر در شدت سيل خيزي حوضه هاي آبريز گاوه رود در غرب کشور بوده است. نتيجه حاصل از تعيين حساسيت سيل خيزي در پهنه بندي زير حوضه هاي مورد استفاده قرار مي گرفته و هريک از آن ها از نظر قابليت توليد رواناب طبقه بندي شده اند. براي داده هاي مورد نياز اين تحقيق علاوه بر تهيه داده هاي موجود از روش هاي سنجش از دور براي توليد نقشه شاخص پوشش گياهي استفاده شده است. پس از تهيه اطلاعات و تزريق آن ها به کامپيوتر از روش هاي مختلف تحليل GIS براي اخذ نتايج استفاده شده است .