مقاله پهنه بندي خطر زمين لرزه با روش تحليل چندمعياره فضايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر زمين لرزه با روش تحليل چندمعياره فضايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان کردستان
مقاله ارزيابي چندمتغيره فضايي
مقاله پهنه بندي
مقاله زمين لرزه
مقاله ژئومورفولوژي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي هيمن
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حرکت گسل ها باعث رها شدن انرژي ذخيره شده، بروز زلزله، تلفات جاني و خسارت هاي مالي فراوان به ويژه در مناطق شهري مي شود. در اين راستا مدل فضايي چند معياري، که داراي ساختاري تحليلي بر مبناي مکان مي باشد، مي تواند به طور نامحدود متغيرهاي رخداد زمين لرزه را با ارايه وزن هاي درون گروهي و بين گروهي بررسي نمايد. اين مدل بر اساس ارزيابي چندمتغيره که در علوم رياضي و آمار براي تحليل بين متغيرهاي مختلف به کار مي رود، فراهم شده است. از آنجايي که در برآورد توان لرزه خيزي يک محيط عناصر و عوامل متفاوت فراواني تاثيرگذار هستند در نتيجه اثر هر کدام از پارامترها، بر روي توان لرزه خيزي محيط متفاوت است. ارزيابي چندمتغيره فضايي، توان همديده باني همه عناصر و عوامل موثر در برآورد توان لرزه خيزي را به صورت يکجا دارا است و نتايج مطلوب و منطقي را به صورت مکاني و نقشه ارايه مي دهد. در اين پژوهش با استفاده از اين مدل و استفاده از اطلاعات زمين مرجع موجود و همچنين استفاده از تئوري هاي حاکم در خصوص پتانسيل رخداد زمين لرزه در محيط، رخداد زمين لرزه در استان کردستان به تفکيک شهرستان پهنه بندي شده است. در مجموع از تمام مساحت استان ۲۶٫۲۳ درصد در پهنه با خطر بالا، ۶۵ درصد در پهنه با خطر پايين قرار مي گيرد. نتايج نشان مي دهد که نوار غربي در پهنه با خطر بالا، نوار مرکزي در پهنه با خطر متوسط و نوار شرقي در پهنه با خطر کم واقع شده است. پارامترهاي مورد استفاده در اين پهنه بندي شامل تعداد گسل، فاصله از خطوط گسل، جهت گسل، کانون هاي رخداد زمين لرزه، بررسي تمام ويژگي هاي برداشت شده از يک نقطه کانوني لرزه اي مانند بزرگاي زمين لرزه، عمق رخداد زمين لرزه، تراکم زمين لرزه در يک محيط و وضعيت ساختار ليتولوژيکي مي باشد.