مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش در شهرستان اردل با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر زمين لغزش در شهرستان اردل با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله مقايسه زوجي
مقاله اردل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: روغني پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري و ناپايداري شيب هاي طبيعي يکي از عواملي است که در برنامه ريزي ها و مکان يابي انواع كاربري ها نقش تعيين کننده اي دارد. مطالعه حرکات توده اي و احتمال وقوع اين پديده در برنامه ريزي شهري و روستايي کاربرد گسترده اي دارد. پهنه بندي حرکات دامنه اي يکي از روش هايي است که به کمک آن مي توان مناطق بحراني را به لحاظ پايداري شيب مشخص نمود. بررسي آماري پارامتر شيب نشانگر آن است که با افزايش ميزان شيب دامنه، پتانسيل ناپايداري افزايش مي يابد. تحقيق حاضر با هدف انتخاب و شناسايي مهم ترين و موثرترين عامل در ايجاد وقوع زمين لغزش در شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختياري به انجام رسيده است. بنابراين با توجه به مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر در وقوع زمين لغزش، نتايج حاصل را که از طريق نقشه هاي شيب، جهت شيب، سنگ شناسي، نوع کاربري اراضي، فاصله از گسل و شبکه آبراهه به دست آمده است، تحليل نموده و وزن هر يک از عوامل را از روش تحليل سلسله مراتبي يا AHP و با مقايسه زوجي عوامل مذکور محاسبه کرده و پس از تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش و با توجه به وزن نهايي هر عامل به اين نتيجه مي رسيم که عامل شيب در شهرستان اردل مهم ترين عامل زمين لغزش و سنگ شناسي به عنوان دومين عامل موثر بر ميزان زمين لغزش منطقه به شمار مي آيد.