مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش ها با مدل رگرسيون چند متغيره با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر زمين لغزش ها با مدل رگرسيون چند متغيره با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله مدل
مقاله پهنه بندي
مقاله رگرسيون چند متغيره
مقاله خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي راد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي نواحي مستعد وقوع زمين لغزش ها يكي از اقدامات اوليه در مديريت منابع طبيعي و كاهش خسارات ناشي از اين پديده ها محسوب مي شود. در اين راستا با توجه به هدف و شرايط محيطي، مدل هاي پهنه بندي مختلفي ارايه شده است. در اين تحقيق نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره در حوزه آبخيز باغ دشت تهيه و کارايي آن مورد بررسي قرار گرفت. زمين لغزش هاي موجود شناسايي و نقشه پراكنش آن ها به عنوان شاهد و متغيره وابسته و لايه هاي اطلاعاتي زمين شناسي، شيب، کاربري زمين، جهت شيب، گسل، فاصله از راه و فاصله از رودخانه به عنوان متغيرهاي مستقل تهيه شدند. نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمين لغزش با مدل رگرسيون چند متغيره تهيه شد. نتايج تحقيق نشان داد، كه بين اعداد و رده هاي خطر اين مدل با مساحت لغزش هاي موجود همبستگي و ارتباط معني داري در سطح يك درصد بر قرار است. مدل رگرسيون چند متغيره در اين آبخيز مدل مناسب مي باشد.